کَلوِنیسِم یا آرمِنیِنیسم، کدام درست است؟

کَلوِنیسِم و آرمِنیِنیسم دو دید در خداشناسی هستند که سعی بر توضیح رابطة بین اقتدار خدا و مسئولیت انسان در نجات انسان را دارند. کَلوِنیسِم بخاطر اسم جان کَلوین، یک خداشناس فرانسوی بود که بین سالهای 1509- 1564 زندگی می کرد. آرمِنیِنیسم بخاطر جِیکوبوس آرمینییوس، یک خداشناس هلندی بود که بین سالهای 1560-1609 زندگی می کرد. هر دو روش را می توان با پنج نکته خلاصه کرد. کَلوِنیسِم کاملا مسئولیت را از انسان بر می دارد در حالیکه آرمِنیِنیسم قسمتی از مسئوایت انسان را بر می دارد. سلب مسئولیت کامل می گوید که انسان از هر نظر بوسیلة گناه آلوده شده است و خودش قادر نیست که با تصمیم خود پیش خدا برود. سلب مسئولیت نسبی می گوید که انسان از هر نظر بوسیلة گناه آلوده شده است، اما نه در حدی که نتواند تصمیم بگیرد و ایمانش را روی خدا بگذارد.  کَلوِنیسِم فدیه را محدود می بیند، در حالیکه آرمِنیِنیسم آنرا نامحدود. این مطلب در میان پنج نکته متناقض ترین می باشد. فدیة محدود یعنی ایمان به اینکه عیسی فقط برای برگزیدگان مرد. فدیة نامحدود یعنی ایمان به اینکه عیسی برای همه مرد، اما مرگ او اثری ندارد تا وقتیکه شخصی آن فدیه را با ایمان دریافت کند. کَلوِنیسِم شامل این ایمان می شود که فیض خدا غیر قابل مقاومت است، در حالیکه آرمِنیِنیسم می گوید یک نفر می تواند با فیض خدا مقاومت کند. فیض غیر قابل مقاومت می گوید وقتی خدا شخصی را برای نجات می خواند، آن شخص بدون مقاومت به نجات می آید. فیض قابل مقاومت می گوید که خدا همه را برای نجات می خواند، اما خیلی ها با او مقاومت و او را رد می کنند. کَلوِنیسِم به پافشاری مقدسین اعتقاد دارد در حالیکه آرمِنیِنیسم به نجات شرطی معتقد است. پافشاری مقدسین اشاره به این است که وقتی کسی بوسیلة خدا برگزیده شد در ایمان پافشاری می کند و بطور دائم مسیح را انکار نکرده از او رو بر نمی گرداند. نجات شرطی دیدی است که یک ایماندار به مسیح می تواند با ارادة آزاد از مسیح رو بگرداند و نجاتش را از دست بدهد.  بنابراین، در بحث کَلوِنیسِم در مقابل آرمِنیِنیسم، چه کسی درست می گوید؟ جالب توجه است که در بدن مسیح همه نوع مخلوط از کَلوِنیسِم و آرمِنیِنیسم وجود دارد. هستند که پنج نکتة کَلوِنیست را دارند و یا پنج نکتة آرمِنییَن را و در عین حال بعضی سه نکتة کَلوِنیست و دو نکتة آرمِنییَن را برداشته اند. خیلی از ایمانداران به مخلوطی از هر دو دید اعتقاد دارند. در نهایت، دید ما این است که هر دو سیستم در این مطلب که می خواهند چیزهایی را که نمی توان توضیح داد توضیح دهند قاصرند. انسان ها قادر نیستند که چنین مطالبی را درک کنند. بله، خدا قادر مطلق است و همه چیز را می داند. بله، انسانها خوانده شده اند که تصمیم صادقانه ای برای ایمان آوردن به مسیح برای نجاتشان بگیرند. این دو حقیقت بنظر ما مغایر می آیند، اما در فکر خدا کاملا واضحند.    منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 522 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر