آیا از نظر کتاب مقدس، جن و سایر موجودات فرا طبیعی وجود دارند ؟

 بله از نظر کتاب مقدس در دنیای ما، دیوها و ارواح پلید و موجودات فراطبیعی وجود دارند. در کتاب مقدس می خوانیم که شیطان موجودی است که باعث وسوسه آدم و حوا شد و در تمام عهد عتیق و جدید فعال است و با او یک سوم از فرشتگان آسمان نیز همراه شده اند و سقوط کرده اند و همه اینها موجودات پلیدی هستند که در دنیای اطراف ما وجود دارند. عیسی مسیح اقتدار کامل به ارواح شریر داشت و این اقتدار را به ما مسیحیان نیز منتقل کرد. او فرمود این آیات همراه ایمانداران خواهند بود که به نام من دیوها را بیرون کنند...

Jun/09/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 697 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر