معنی آیه۱ مزمور ۱۱۰ چیست؟ منظور از خداوند به خداوندگار من گفت...!؟ چیست؟

عیسی مسیح با اشاره به این آیه خواست الوهیت خود را ثابت کند و این آیه یکی از آیاتی است که نشان می دهد عیسی مسیح خداوند است (متی 22: 43-45). فریسیان اینگونه فکر می کردند که مسیح باید پسر داود یا جد داود باشد ولی مسیح به آنها گفت پس جگونه داود او را خداوند خود می نامد. او به فریسیان ثابت کرد که مسیح نه فقط پسر داود بلکه پسر خدا است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Mar/29/2017 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 842 بازدید 6  

نظرات کاربران


ارسال نظر