معنی آیه۱ مزمور ۱۱۰ چیست؟ منظور از، خداوند به خداوندگار من گفت...!؟ چیست؟

عیسی مسیح با اشاره به این آیه خواست الوهیت خود را ثابت کند، و این آیه یکی از آیاتی است که نشان می دهد، عیسی مسیح خداوند است (متی 22: 43-45). فریسیان اینگونه فکر می کردند که مسیح باید پسر داود یا جد داود باشد، ولی مسیح به آنها گفت: پس چگونه داود او را خداوند خود می نامد. او به فریسیان ثابت کرد که مسیح نه فقط پسر داود، بلکه پسر خدا است.

Mar/29/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 888 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر