چند سال بعد از نگارش آخرین کتاب عهد عتیق، عیسی مسیح به دنیا آمد؟

بین آخرین کتاب کتاب مقدس یعنی کتاب ملاکی نبی تا ظهور یحیی تعمید دهنده و پس از آن، عیسی مسیح، 400 سال طول کشیده و این مدت 400 سال معروف به سالهای سکوت می باشند.

شاد و کامیاب باشید.

Nov/21/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 121 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر