فدیه جایگزین (نیابتی) یعنی چه؟

فدیۀ جایگزین (نیابتی) اشاره به عیسی مسیح است که بجای ما و برای گناهان ما مرد. کلام خدا به ما تعلیم می دهد که همة انسانها گناهکارند (رومیان 3 :9-18 و 23). جریمة گناهان ما مرگ است. رومیان 6 :23 می گوید "زیرا که مزد گناه موت است اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح." این آیه چند چیز را به ما یاد می دهد. بدون مسیح، ما می میریم و ابدیت را در جهنم خواهیم بود تا جریمة گناهانمان را پرداخت کنیم. مرگ در کلام خدا اشاره به "جدایی" است. همه می میرند، اما بعضی ها تا ابد با مسیح در بهشت خواهند بود، و بعضی تا ابد در جهنم بسر خواهند برد. مرگی که در اینجا از آن صحبت می کنیم اشاره به زندگی در جهنم است. بهر حال دومین چیزی که این آیه به ما درس می دهد این است که زندگی ابدی از طریق عیسی مسیح در اختیار ما گذاشته شده است. این فدیة جایگزین (نیابتی) او برای ماست. عیسی مسیح وقتیکه روی صلیب مصلوب شد، بجای ما مرد. ما لایق مرگ بر روی صلیب بودیم، چون ما گناه کرده ایم. اما مسیح تنبیه را بر خود گرفت و خود را بجای ما قرار داد و آنچه حق ما بود برداشت. "زیرا او را که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم" (2 قرنتیان 5: 21). "او خود گناهان ما را در بدن خویش بر دار متحمل شد تا از گناه مرده شده بعدالت زیست نمائیم که بضربهای او شفا یافته اید" (1 پطرس 2 : 24). اینجا باز می بینیم که مسیح گناهانی را که ما انجام داده بودیم بر خود گرفت تا بها را برای ما بپردازد. چند آیة بعد می خوانیم "زیرا که مسیح نیز برای گناهان یکبار زحمت کشید یعنی عادلی برای ظالمان تا ما را نزد خدا بیاورد. در حالیکه بحسب جسم مرد لکن بحسب روح زنده گشت" (1 پطرس 3 : 18 ). نه فقط این آیات دربارة جایگزین شدن مسیح برای ما به ما درس می دهند، بلکه به ما یاد می دهند که او فدیه بود، یعنی تمامی بها را برای گناهان بشر گناهکار پرداخت کرد. قسمت دیگری که دربارة این فدیة جایگزین (نیابتی) صحبت می کند، در اشعیاء 53 : 5 است. این آیه دربارة آمدن مسیح می گوید که باید می آمد تا بر روی صلیب برای گناهان ما بمیرد. این نبوت با جزئیات زیادی گفته شد و مصلوب شدن او دقیقا همانطور که نبوت شده بود انجام گردید. "و حال آنکه بسبب تقصیرهای ما مجروح و بسبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم". به این جایگزینی توجه کنید. اینجا باز می بینیم که مسیح بها را برای ما پرداخت. ما فقط می توانیم بهای گناه خود را با بودن ابدی در جهنم بپردازیم. چون او اینکار را برای ما کرد، الان ما این فرصت را داریم که نه تنها گناهانمان بخشیده شوند، بلکه ابدیت را با او بگذرانیم. برای انجام اینکار ما باید ایمانمان را بر روی آن کاری بگذاریم که مسیح بر روی صلیب انجام داد. ما نمی توانیم خودمان را نجات بدهیم، ما به یک جایگزین نیاز داریم که جای ما را بگیرد. مرگ عیسی مسیح همان فدیة جایگزین (نیابتی) است.  


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 497 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر