آیا خیانت یهودا در نقشه ازلی خدا بود؟

مسلماً خدا در نقشه ازلی خود می دانست که یهودا مسیح را تسلیم خواهد کرد، اما این دانش خدا دخالت در انتخاب یهودا نبود. یهودا شخصاً با اراده ای آزاد انتخاب کرد که مسیح را تسلیم دشمنانش کند. اینکه خدا می دانست یهودا این انتخاب را خواهد کر،د باعث شد این مسئله را در نقشه خود قرار دهد و در عهد عتیق، کتاب مقدس این مسئله پیشگویی شده است که یهودا مسیح را به سی پاره نقره تسلیم خواهد کرد.

خدا بسیاری از مسائل را با پیش دانی خود می داند، اما این دانش دلیل بر دخالت او نبوده و انسان با انتخابی که می کند نسبت به آن مسئول است.

Oct/30/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 255 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر