قوم یهودا و قوم اسراٸیل در عهد عتیق چه کسانی بودند،لطفا توضیح بدید؟

قوم و کشور اسرائیل تا پایان سلطنت سلیمان پادشاه، یک پادشاهی متحد بود. پس از مرگ سلیمان، پسران او رحبعام و یربعام بر سر پادشاهی بر این کشور متحد، اختلاف پیدا کردند و با هم جنگیدند و نتیجه این اختلاف، تقسیم این پادشاهی متحد اسرائیل به دو قسمت اسرائیل و یهودا شد. پایتخت اسرائیل، شهر سامره شد و پایتخت یهودا، شهر اورشلیم شد. این دو قسمت بعدا به علت فشارهای سیاسی قومهای مهاجم دوباره متحد شدند که در زمان عیسی مسیح دوباره به یک اسرائیل متحد می رسیم. اگر چه یهودیان زمان مسیح سامریان را یهودیان اصیل نمی شمردند بخاطر اینکه به نظر یهودیان سامریها با قومهای دیگر مثل آشور اختلاط کرده بودند و دیگر اصالت یهودی خود را از دست داده بودند. و به این علت در انجیل با اختلاف یهودیان و سامریان روبرو می شویم.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Sep/29/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 353 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر