ده فرمان در كجاي كتاب مقدس نوشته شده

کتاب خروج باب بیستم آیات 1 تا 17

پاسخ از: آبیلا یوحنا مارو

Sep/27/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 79 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر