چرا در اول تسالونیکیان 5: 18 کلام خدا می فرماید: برای همه جیز شکرگزار باشید؟ آیا برای مسائل بدی که در زندگی ما اتفاق می افتد می بایست شکرگزار باشیم؟

آیه ای که اشاره کرده اید، نمی گوید برای هر چه که پیش می آید، خدا را شکر کنید. خیلی مهم است که آیه را به همان صورت که نوشته شده به آن دقت کنیم و تفسیر کنیم. اینجا آیه را برای شما دقیقا" درج می کنم: اول تسالونیکیان 5: 18 می فرماید: " در هر وضعی شکرگزار باشید..." توجه داشته باشید که در اینجا نمی گوید " برای هر وضعی" بلکه " در هر وضعی" یعنی حالت شکرگزار را در هر وضعی که قرار داری از دست نده و هیچگاه حالت غرغر و شکایت را پیشه نکن. این، منظور آیه ای است که ذکر کرده اید. نه برای هر وضعیت بلکه " در" هر وضعی شکرگزاری را فراموش نکن.

مبارک باشید.

Sep/10/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 193 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر