ترتیب تاریخی کتاب های کتاب مقدس چگونه است؟

کتابهای کتاب مقدس به ترتیب تاریخی تاریخ هایی که بر روی خط ها نوشته شده تاریخ وقوع این کتابها است و کتابها به ترتیب تاریخی قرار گرفته اند نه به ترتیبی که در کتاب مقدسی که در دسترس ماست قرار دارد. ترتیب کتاب ها  در کتاب مقدسی که اکنون در دسترس داریم موضوعی می باشد و نه تاریخی. اگر مایل هستید کتابهای کتاب مقدس را به ترتیب تاریخی وقوع آنها مطالعه کنید این ترتیبی است که می بایست رعایت کنید. 1440-1400 قبل از میلاد پیدایش خروج لاویان اعداد تثنیه   1400-1000 قبل از میلاد یوشع داوران   1000-586 قبل از میلاد( قبل و اواسط اسارت) دوران داود و سلیمان (1000-931 قبل از میلاد) مزامیر روت اول سموئیل دوم سموئیل ایوب امثال سلیمان جامعه غزل غزلهای سلیمان   دوران رحبعام تا حزقیا(931-686 قبل از میلاد) اشعیاء هوشع یوئیل عاموس عوبدیا یونس میکاه   دوران حزقیا تا اسارت (686-586 قبل از میلاد) ناحوم حبقوق صفنیا اول پادشاهان دوم پادشاهان اول تواریخ ایام دوم تواریخ ایام ارمیاء مراثی حزقیال دانیال   516-400 قبل از میلاد(پس از اسارت) عزرا نحمیا استر حجی زکریا ملاکی   40-45 میلادی متی   45-50 میلادی اول تسالونیکیان دوم تسالونیکیان اول قرنتیان دوم قرنتیان رومیان لوقا   50-55 میلادی غلاطیان افسسیان فیلیپیان کولسیان فیلمون اعمال رسولان اول تیموتاوس دوم تیموتاوس تیطس عبرانیان   55-60 میلادی یعقوب یهودا     60-68 میلادی اول پطرس دوم پطرس مرقس یوحنا اول یوحنا دوم یوحنا سوم یوحنا مکاشفه


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 565 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر