در کتاب پیدایش باب 9 آیات 5و6 چرا خدا میگه هر انسانی که انسان دیگر را بقتل برساند باید بدست انسان کشته بشه؟

خدا، خدایی عادل است و به منظور اجرای عدالت خود برای قوم اسرائیل در آن مقطع تاریخی به منظور جلوگیری از آسیب های اجتماعی احتمالی این قوانین را وضع نمود. در ضمن اینکه خدای کتاب مقدس خدایی رحیم و با محبت است و دیرغضب و پر از نیکویی، اما او خدایی عادل و صادق و دوستدار راستی و پاکی نیز هست و به این خاطر چنین قوانینی را به منظور نجات جان افرادی که مورد تجاوزیا  قتل قرار می گرفتند، برای قوم اسرائیل در عهد عتیق وضع نمود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/13/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 229 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر