وقتی آستانه ها می لرزند!

وقوع زمین لرزه" بم" در ایران و طوفان سونامی، در اقیانوس هند و سرعت و دامنـۀ آن در سریلانکا و بعد ها در اندونزی و سایر اقصای جهان، و گرم شدن زمین، وادامه واستمرا ر" پدیدۀ گلخانه ای"، و وجود جنگ های منطقه ای، همه و همه از مقدمه ای فاجعه بار خبرمی دهند، که زمینه های آن در حال تکوین و فراهم شدن است!

و خداوند فرمود: جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنید و زنهار مضطرب نشوید،زیرا که وقوع این همه لازم است، لیکن هنوز انتها نیست، زیرا قومی با قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهد نمود، و قحطی ها، و وباها و زلزله ها در جای ها پدید آید ... لیکن چنانکه ایام نوح بود، ظهور پسرانسان نیز چنین خواهد بود، زیرا همچنانکه در ایام قبل از طوفان، می خوردند و می آشامیدند، و ازدواج میکردند و طلاق می گرفتند.( متی 24:7و37ــ 39 ) ! 
آنگاه: دونفری که در مزرعه می باشند، یکی گرفته و دیگری واگذارده میشود، و دو زن که دستاس می کنند یکی گرفته و دیگری رها می شود، پس بیدار باشید! زیرا که نمی دانید که در کدام ساعت خداوند شما می آید.( متی 24: 40 ـ42 )! 
و لوط به داماد هایش گفت: که سدوم و عموره منهدم خواهند شد، ولی سخنان او به نظر دامادها مسخره آمد. ( پیدایش 19: 14 )! و خداوند دوباره هشدار می دهد: و فورا بعد ازمصیبت آن ایام، آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد، و ستارگان از آسمان فروریزند و قوت های املاک متزلزل گردد.( متی 24 : 29 )! و آنروز یعنی روز عظیم خداوند نزدیک است، نزدیک است و به زودی هرچه تمامتر می رسد... ( صفنیا 1 :14 )! و روز خداوند چون دزد خواهد آمده در آن آسمانها به صدای عظیم، زایل خواهد شد و عناصر سوخته شده، از هم خواهد باشید!(اول پطرس 3: 10 )!

سامسون پهلوان پر هیبت قوم اسرائیل بدلیل نا فرمانی ازنصایح پدرو مادر، هنگامی که بدام دلیله زن اغواگر فلسطینی افتاد، و زن بت پرست، با مکاری و عشوه گری، راز قدرت او را که در موهایش نهفته بود با اصرار فراوان دریافت و آن را به سران فلسطینی افشاء نمود! نابکاران با فریب و دجالگی، پهلوان را به زنجیر کشیدند و چشمان او را ازحدقه بیرون آوردند وبه انتقام دلاوریهایش، و البته شکست های خود، او را به سنگ آسیاب بستند و به کاری پست و حیوانی، وادار کردند! و سپس سرمست ازپیروزی، به ظاهر ظفرمند خود بادۀ مستانه زدند، و با آسودگی و فراغ بال به بهانۀ اسارت او بزمی بپا داشتند و قربانی از مذبح " داجون"، بت اعظم گذراندند، و پهلوان اسیر را واداشتند، تا به بساط عیش و بزمگاه شادی آنها وارد شده، بازی کند و اسباب تفریح و مسخرگی آنها را فراهم آورد! غافل از اینکه مو های او دوباره رشد کرده، وقدرت خدادادی او دوباره به اعضا و ارکانش رجعت نموده بود! سرانجام پهلوان نابینا با چهره ای از چشم خانه تهی، ظاهر شد! بین ستونهای معبد قرار گرفت! و با قدرتی کور و ویرانگر، بتکده را از جا کند و بساط عیش خودکامگان را در هم کوبید، و خود نیز زیر توده ای از ستونها و تله سنگ مدفون شده، جان باخت. ( داوران 16 : 4 ـ 31 )! آنها سامسون را مسخره می کردند اماغافل از فاجعۀ شومی بودند که بزودی دهان می گشود و آنها را به کام نیستی فرو می بُرد!

وقتی " لوط" به دامادهایش گفت که سدوم و غموره منهدم خواهد شد سخنان وی بنظر آنها مسخره می آمد، اما به هنگام فاجعه آنها فرصت و مجال نیافتند تا به پشت خود حتی نیم نگاهی بیندازند! هنگامیکه زمین و جملۀ ساکنان آن گداخته میشوند.( مزمور 75 :3 )! ویوحنای رسول در مکاشفۀ خود از بین رفتن آسمان و زمین قدیم و پدیدار شدن، آسمان و زمینی نو را در رویا ئی پر شکوه بچشم خود دیده است.( مکاشفه 21 :2 )!

چه شگفتی عظیمی است، گسترش بی وقفۀ ملکوت خدا ! و چه شکوهمند و پر جلال است ماندگاری آسمان جدید و زمین نو! و چه جانکاه و دردآوراست داوری او علیه ظالمان و ستم پیشه گان! و در آن روز دیگر چیزی بجا نخواهد ماند : جز قصۀ پریده رنگی از هستی زمین! جزافسانۀ بی رمقی از آفتاب و ماه! جز غرفه های جاودانی آسمان خدا! و چون عیسی ُمهر ششم را بگشاید ستاره ها چون انجیر فرو خواهند ریخت، و آسمان چون طوماری پیچیده خواهد شد و هر کوه و هرجزیره از جای خود منتقل خواهد گشت، و پادشاهان زمین، بزرگان وسروران و دولتمندان، غلام وآزاد از کوه ها وصخره ها، تمنا و التجاء خواهند کرد، که روی آنها بیفتند و آنها را از غضب خدا و بره محفوظ بدارند زیرا در روز عظیم داوری او براستی چه کسی دوام خواهد آورد؟ ( مکاشفه 6 :15 ــ 17 )! 

کلام خدا بهنگام وقوع " داوری" در اورشلیم چنین نوشته شده: خداوند را دیدم که نزد مذبح ایستاده بود، و گفت: تاج های ستونها را بزن تا آستانه ها بلرزد! و آنها را بر سر همۀ مردم بینداز! و باقیماندگان ایشان را به شمشیر خواهم کشت و هیچ متواری ازآنها نخواهد گریخت، و باقی ایشان نخواهند رست. ( عاموس 9:1 ) ! 
و در آن روزیقیناً نشانها از سرداران و تاج ها از تاجوران گرفته خواهد شد و سپس آستانه ها خواهد لرزید! بیائید دست به دعا برداریم، تا خدا از رنجها ومصیبت آنروزها بکاهد! و بطلبیم، و آرزو کنیم، قبل از آنکه آستانه ها فرو ریزند، ما به بالا پرکشیده باشیم !

نوشته: مسعود مهرداد

برگرفته از وب سایت مرکز پژوهشهای مسیحی

Jul/12/2019 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 123 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر