آیا یک زن باید تسلیم شوهرش باشد و از او اطاعت کند؟

تسلیم و اطاعت در ازدواج امری بسیار مهم است. حتی قبل از اینکه گناه وارد جهان شود، اصل سر بودن وجود داشت (1 تیموتاووس 2: 13). آدم اول آفریده شد، و بعد حوا آفریده شد تا " معاون و همکار" آدم باشد (پیدایش 2 : 18-20). در آن وقت، چون گناه نبود، قدرتی هم بجز خدا نبود که انسان از او اطاعت کند. وقتی آدم و حوا از خدا بی اطاعتی کردند، گناه به جهان وارد شد، و بعد نیاز به اقتدار به میان آمد. بنابراین، خدا اقتداری را بنا گذاشت که لازم بود تا قانون سرزمین رعایت شود وحفاظتی که نیاز داریم تامین گردد. اول اینکه ما باید خود را به خدا بدهیم، که این تنها راهیست که واقعا می توانیم او را اطاعت کنیم (یعقوب 1: 21، 4 : 7). در 1 قرنتیان 11: 2-3، می بینیم که شوهر باید تسلیم مسیح باشد چنانکه مسیح تسلیم خداست. بعد آیه می گوید که زن باید این نمونه را دنبال کند و تسلیم شوهرش باشد. تسلیم و اطاعت عکس العمل طبیعی نسبت به رهبری محبت آمیز است. وقتی شوهری زنش را دوست دارد چنانکه مسیح کلیسا را (افسسیان 5 : 25-33)، آنوقت تسلیم و اطاعت عکس العمل طبیعی یک زن نسبت به شوهرش می شود. لغت یونانی که به تسلیم و اطاعت ترجمه شده است هوپوتاسو است که فعل استمراری می باشد. یعنی تسلیم و اطاعت نسبت به خدا، دولت، و یا شوهر عملی نیست که یکبار انجام شود. این یک روحیة دائمی است که کم کم شخصیت و رفتار شخص را می سازد. تسلیم و اطاعتی که در افسسیان 5 از آن صحبت می کند، تسلیم و اطاعت یکطرفة یک شخص ایماندار نسبت به یک شخص خودخواه و حاکم نیست. تسلیم و اطاعت کتاب مقدسی مربوط به دو ایماندار پر از روح است که ارجهیت آنها خدا و یکدیگر است. تسلیم و اطاعت جاده ای دوطرفه است. تسلیم و اطاعت افتخار و تکامل است. وقتی زنی آنطور که کلیسا بوسیلة مسیح محبت شده است محبت می شود، دیگر تسلیم و اطاعت برایش سخت نیست. افسسیان 5: 24 می گوید، "لیکن همچنانکه کلیسا مطیع مسیح است همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند." این آیه می گوید که زن در هر امر درست و قانونی تسلیم و مطیع شوهرش باشد. بنابراین، به اسم تسلیم و اطاعت، زن نباید مجبور به بی اطاعتی از قوانین خدا شود. متی هِنری نوشت: "زن از پهلوی آدم بوجود آمد. او از سرش بوجود نیامد تا به مرد حکومت کند، و نه از پایش که لگد مال او شود، بلکه از پهلوی او تا با او برابر باشد، زیر بازوهای او حفاظت شود، و نزدیک به قلبش محبت شود." ایمانداران باید بخاطر مسیح تسلیم یکدیگر باشند و از همدیگر اطاعت کنند (افسسیان 5: 21). مفهوم آنچه در افسسیان 5: 19-33 است نتیجة پر بودن از روح خداست. ایماندارانی که از روح خدا پر هستند باید روح پرستش (5: 19)، روح شکرگزاری (5: 20)، و روح تسلیم و اطاعت (5: 21) داشته باشند. بعد پولس رسول خط فکریش را در مورد زندگی پر از روح ادامه داده، آنرا در آیات 22-23 به زن و شوهرها ربط می دهد. یک زن باید تسلیم و مطیع شوهرش باشد نه برای اینکه زنان پایینتر و زیر دست هستند، بلکه چون خدا رابطة ازدواج را اینطور قرار داده است تا برقرار بماند. تسلیم و اطاعت این نیست که زن پادریِ شوهرش باشد و لگد مال شود. در عوض، با کمک روح القدس، یک زن تسلیم و مطیع شوهرش است و شوهر فداکارانه زنش را دوست می دارد.     منبع: www.gotquestions.org    


Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 646 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر