با توجه به پاکی جوانان کشورمان و چرا مسیحیان معتقدند که داود زنا کرد و حتی شوهر آن زن را که با او زنا کرد به کشتن داد؟

در مورد تعریفی که از جوانان ایران کرده اید باید بگویم بنده در ایران سالها زندگی کرده ام و جوانان پاک شاید خیلی انگشت شمار یا اصلا وجود نداشته اند و فساد زیادی در بین جوانان ایران هم اکنون نیز وجود دارد چه از نظر فساد جنسی و چه مواد مخدر و اعتیاد و فسادهای اخلاقی دیگر.

اما در باره داود پیامبر:

مسئله گناه پیامبران چیزی است که مورد اختلاف نظر اسلام و مسیحیت است. با اینکه بارها قرآن اشاره به گناهان پیامبران می کند ولی به این گناهان، مسلمانان با تفاسیر خود برچسب ترک اولی می دهند. کتاب مقدس پیامبران را اشخاص کاملا پاک و مقدس نمی داند و آنها را بری از خطا نمی نامد، بلکه پیامبران افرادی مثل من و شما بودند که گناه می کردند ولی توبه کرده گناه خود را ترک می کردند و خدا نیز از آنها استفاده می کرد. هیچ پیامبری پاک و مقدس نیست. کلام خدا می فرماید همه گناه کرده اند و استثنایی وجود ندارد. تنها کسی که زندگی کاملا پاک و مقدس کرد و هیچ گناه نکرد و گناه را از آدم و حوا به ارث نبرد، عیسی مسیح بود. عیسی مسیح از باکره متولد شد و با حلول روح خدا در مریم باکره متولد شد و ز ندگی کاملا" پاک و مقدس داشت. او نمونه کامل بشریت است و او پسر خدا نامیده شده، چون از ذات خدا صادر شده است. او مردگان را زنده می کرد و به آنها حیات می بخشید و مریضان را شفا می بخشید و بخاطر گناهان ما قربانی شد و روز سوم پس از مرگ برخاست. مرگ نتوانست عیسی مسیح را در خود نگه دارد. قبر همه پیامبران امروزه وجود دارد، اما قبر عیسی مسیح خالی است و او زنده است و به زودی بر می گردد و عادلان وگناهکاران را داوری خواهد کرد. همه بشریت روزی در برابر او باید زانو زند و اعتراف کند که او خداوند و پسر خدا است.

کلام خدا می فرماید روزی هر زانویی در برابر عیسی مسیح خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد که او خداوند است.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Mar/13/2016 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 776 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر