در خروج 33: 18 خدا می گوید هیچکس نمی تواند روی مرا ببیند و زنده ماند. پس چطور مردم عیسی مسیح را که خدا بود دیدند؟

خدای پدر را هیچ کس ندیده و نمی تواند ببیند، اما خدای پسر را می توان دید. عیسی مسیح صورت خدای نادیده است. در تثلیث اقدس پدر و روح القدس غیر قابل رؤیت هستند ولی خدای پسر قابل رؤیت است. در ملاقات موسی با خدا، این خدای پدر است که می گوید روی مرا نمی توانی دید.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/02/2017 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 609 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر