درود بر شما در کتاب پیدایش باب امده است که خدا دو درخت حیات و دانش(معرفت نیک و بد ) را از انسان نهی کرد که اگر بخوری هر اینه(قطعا) خواهی مرد که مار چون از همه حیوانات هوشیارتر بود با زن سخن گفت و زن رابه خوردن از درخت دانش رهنمون کرد پس ادم نیز به حرف زن گوش داد و از میوه درخت خورد و نه تنها نمرد بلکه چشم و گوشش باز شد و دید که عریان است و بعد از مدتی که انها برگها را به هم دوخته بودند و پوششی برای خود استوار کرده بودند خدا انها را دید (یعنی خدا همیشه ناظر بر کار های ما نیست ) و گفت ادم همانند یکی از ما شده است.همچنین این بدان معناست که انسان دانش و علم نداشته اما در همین کتاب و باب2 ایه19و20 امده است که ادم برای حیوانات صحرا نام نهاد و این در حالی است که نامها خود یک نوعی از دانش و معرفت نیک است . سوالات: 1-چرا خدا دو درخت را افرید که بعد از خوردن از ان دو درخت انسان همانند خدا شود درحالی که خود دوست نداشت انسان همانندش شود؟ چرا انها را نابود نکرد؟ 2-ایا خدا دروغگو است؟اگر نیست پس چرا به دروغ به ادم گفت که اگر از میوه درخت بخوری هراینه میمیری؟ 3-کدام دنده انسان به زن تبدیل شد؟ 4-چگونه ادم که میتوانسته نام لرای دیگران انتخاب کند خود دانش و معرفت نداشته؟ 5-چرا خدا میگوید ادم یکی از ما شده است؟ 6-چرا مار انوقت میتوانسته با انسان سخن گوید اما حال نمیتواند؟ 7-خدا به مار گفت دست و پایت را میگیرم که تا اخر عمرت بخزی و خاک بخوری اما چرا اکنون همه مارهایی که بیدست و پایند بر خاک نمیخزند و برخی در ابند و برخی روی درخت؟ 8-چرا خدا دروغگویی هایش را نازل کرده مگر او احمق است که دروغهایش را برای مردم نازل کند؟ 9-خدا برای مجازات زن او را حامله کرد و بین زن و مرد تا اخر عمر دشمنی انداخت در حالی که من اکنون با زنان دوستم. همه سوالات و مطالب از کتاب پیدایش باب1تا5 میباشند باتشکر بدرود

آدم و حوا در باغ عدن هیچ شناختی از نیک و بد نداشتند چون وقتی بدی می آید نیکی نیز معنا پیدا می کند. و قبل از انتخاب درخت معرفت نیک و بد آنها هیچ شناختی از نیکی یا بدی نداشتند. آنها در پاکی زندگی می کردند. اما آنها انتخاب کردند که از بدی و در نتیجه آن از نیکی شناخت پیدا کنند. در حقیقت آنها در گناه سقوط کردند. فراموش نکنیم که شیطان آنها را فریب داد که آنها مثل خدا خواهند شد و آنها به غیر از اینکه از بدی و در نتیجه آن نیکی شناخت پیدا کردند، میل نشان دادند که مستقل از خدا، خدایی کنند. همان انگیزه ای که اکنون انسان هنوز دنبال می کند و می خواهد بجای خدا باشد. مسئله درخت معرفت نیک و بد مسئله مخالفت با دانش یا شناخت نیست و نباید با این مسئله اشتباه شود. کتاب مقدس بارها تاکید دارد که علم و دانش مورد تائید و تشویق خدا است ولی در اینجا مسئله شناخت و دانش از بدی و در نتیجه آن نیکی بود. بله آدم و حوا پیش از خوردن درخت معرفت نیک و بد دارای دانش و علم به اندازه کافی بودند و در انتخاب اسامی حیوانات و موجودات این را مشاهده می کنیم و این دانش و علم پس از سقوط انسان نیز ادامه دارد. در ضمن خدا بین مرد و زن دشمنی ایجاد نکرد بلکه بین نسل زن که عیسی مسیح از زن بدنیا آمد و مار که سمبل شیطان بود دشمنی ایجاد شد. در هیچ جای کتاب مقدس دشمنی بین زن و مرد وجود ندارد. انسان با اقدام به گناه رابطه اش با خدا بریده شد و این جدایی مرگ نامیده می شود. وقتی خدا فرمود هر آینه وقتی از میوه این درخت بخوری خواهی مرد منظورش مرگ به عنوان جدایی بود. در کتاب مقدس اشاره نشده که از کدام دنده مرد زن آفریده شده است، فقط اشاره شده که یکی از دنده های مرد را برداشت و از آن زن را سرشت. خدا دو درخت آفرید تا انسان امکان انتخاب داشته باشد. بدون حق انتخاب، آزادی معنایی ندارد و خدا به انسان آزادی انتخاب داده بود و برای اینکه به انسان ثابت کند که آزادی دارد برایش انتخاب در نظر گرفت. اگر انتخابی نباشد و حق انتخاب وجود نداشته باشد، آزادی معنایی ندارد. وقتی خدا می گوید آدم مثل یکی از ما شده است منظورش این است که دانش نیک و بد را دارد. خدا بدون اینکه بدی کند بدی را می شناسد ولی آدم مانند خدا شد و به نیکی و بدی شناخت پیدا کرد ولی با انتخاب اشتباهش بدون خدا وارد بدی شد. اینکه مار بدون دست و پا می خزد واقعیتی است حالا چه بر روی درخت و چه در آب تفاوتی ندارد، البته ناگفته نماند که با گفتن اینکه پس از این خواهی خزید منظور فقط خزیدن نبود بلکه خفت و خاری شیطان را نشان می داد و می خواست بگوید او حقیر و پست خواهد شد.  در ضمن در آخر این را تاکید کنیم که هدف خدا نابودی انسان نیست بلکه نجات او. در کتاب مقدس خدا می فرماید من از هلاک شدن شخص شریر خوشحال نمی شوم بلکه می خواهم نجات یابد و او راه نجات را برای انسانها توسط پسرش عیسی مسیح آماده کرد. عیسی مسیح با تحمل گناهان ما بر روی صلیب و پرداختن جریمه گناه بر روی صلیب ما را از پی آمدهای گناه نجات داد.

پاسخ از:  کشیش ورژ باباخانی

 

Jan/18/2016 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 609 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر