چرا عیسی یهودا اسخریوطی را بعتوان شاگردش پذیرفت که در نهایت به او خیانت کند ایا اراده خداوند بود؟ ایا مسیح میدانست؟

در پاسخ به سؤال شما:

عیسی مسیح مطابق پیشگویی ها و اراده ازلی خدا می بایست به دست یهودا تسلیم می شد. از یک نظر این انجام پیشگویی ها و اراده خدا بود و از نظر دیگر انتخاب شاگردان توسط مسیح نشان میدهد که مسیح به دنبال نابغه های دنیا نیست بلکه از پایین ترین طبقات اجتماعی استفاده کرد و نیز از افرادی که بسیار معمولی بودند و از آنان رهبران برجسته ساخت. درست است که یهودا به او خیانت کرد ولی اینکه مسیح به او اجازه داد تا با او سه سال و نیم همراه باشد نشان دهنده این است که یک رهبر خوب می بایست به هر کسی اجازه درخشش دهد. اینکه مسیح به همه اعتماد نداشت صحیح است ولی دلیل نمی شد که با اینکه اعتماد نداشت مسئولیت به آنها نسپارد. اعتماد به انسان به هر حال در کلام خدا محکوم شده است. در کتاب مقدس نوشته شده ملعون است کسی که بر انسان توکل کند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jun/06/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 751 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر