زمان عبادت و چگونگی عبادت در دین مسیح به چه صورت است؟

در کتاب مقدس مسیحیان بارها نوشته شده که یک مسیحی می بایست پیوسته دعا کند و شکرگزار باشد و در رابطه زنده و پویا با خدا باشد. در واقع هدف اساسی ایمان مسیحی ایجاد رابطه ای زنده با خدایی زنده می باشد. 

البته بجاست اشاره کنم که در کتاب مقدس اشاره شده که روزمان را با دعا و مطالعه کلام خدا شروع کنیم و وقت خاصی را به عبادت شخصی بدهیم. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 6 آیات 5 الی 8  می فرماید: " هنگامی که دعا می کنی، همچون ریاکاران مباش که دوست می دارند در کنیسه ها و سَرِ کوچه ها ایستاده، دعا کنند تا مردم آنها را ببینند. آمین، به شما می گویم، اینان پاداش خود را به تمامی یافته اند. اما تو، هنگامی که دعا می کنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است، دعا کن. آنگاه پدرِ نهان بینِ تو، به تو پاداش خواهد داد. همچنین، هنگام دعا، عباراتی تو خالی تکرار مکنید، آن گونه که اقوام بت پرست می کنند، زیرا می پندارند به سبب زیاده گفتن، دعایشان مستجاب می شود. پس مانند ایشان مباشید، زیرا پدر شما پیش از آنکه از او درخواست کنید، نیازهای شما را می داند."

پس کاملا" مشخص است که هدف عبادت مسیحی، نمایش و ریاکاری و به رخ دیگران کشیدن نمی باشد، بلکه داشتن رابطه ای شفاف و زنده و پاک با پدر آسمانی.

مسلما" ما مسیحیان نمی بایست به زبانی خاص دعا کنیم و به سادگی می توانیم به زبان عامیانه محلی خود با خدا مکالمه و صحبت داشته باشیم. 

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/14/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 464 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر