حضرت عیسی ع می دانست که یهودا به او خیانت می کند و افراد دیگر اورا به صلیب می کشند و مرتکب گناه می شوند چون خیانت و کشتن و خودکشی کردن یک گناه بزرگ هست در همه ی ادیان، علی الخصوص خودکشی. چرا عیسی مسیح ع باعث شد آنها مرتکب گناه شوند. میتوانست فرار کند؟

عیسی مسیح باعث هیچکس نشد که مرتکب گناه شود، بلکه این انتخاب آزاد هر شخص بود که با عیسی مسیح چگونه برخورد خواهند کرد. در ثانی این نقشه ازلی و ابدی خدا بود که عیسی مسیح می بایست به منظور پرداخت جریمه گناهان بشر بر روی صلیب جان خود را قربانی و فدا کند. او بره بی عیب خدا بود که قربانی گناه بشر شد. این نقشه در تمام کتابهای عهد عتیق و عهد جدید به تفصیل بیان شده است. از کتاب پیدایش تا مکاشفه، به این بره ذبح شده خدا به جهت گناهان بشر اشاره شده است. 

عیسی مسیح حتی فرمود: من می توانم لشگری از فرشتگان را بفرستم و خود را نجات دهم، اما جان خود را داوطلبانه به منظور قربانی گناهان بشر تقدیم کرد.

شاد و کامیاب باشید.

Dec/18/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 208 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر