فرق بین شاخه های مسیحیت در چیست؟

در پاسخ به سؤالتان مقاله ای را که در وب سایت پرپاسخ در این باره موجود است برایتان در زیر ارسال می دارم. لازم به تذکر است که در صورتی که امکان دارد برای دریافت پاسخ سؤالاتتان اول به وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید و در صورتی که پاسخ خود را در آن نیافتید، آنگاه سؤال خود را برای ما بفرستید.

اما پاسخ سؤال شما از وب سایت پرپاسخ:

چه فرقی میان فرقه های کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان وجود دارد؟

بطور خلاصه کاتولیکها و ارتدوکسها تفاوت چشمگیر زیادی با هم ندارند. کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس اعتقاد شدید به جانشینی رسولان به ترتیب دارند ولی کلیساهای پروتستان به غیر از کلیساهای انگلیکن و بعضی کلیساهای لوتری به هیچ عنوان به جانشینی رسولان اعتقاد ندارند و به جای جانشینی رسولان کلیسای پروتستان به ادامه دادن اعتقادات رسولان ایمان دارند.

کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس به علاوه کتابهای عهدعتیق و عهد جدید به کتابهای دیگری نیز که کتابهای در کنار کتابهای کانون نام برده می شوند نیز ایمان دارند. اما کلیساهای پروتستان این کتابهای در کنار کتابهای عهد عتیق و عهد جدید را کتابهای الهامی نمی دانند.

در کلیساهای کاتولیک معتقدند همه کشیشان باید مرد باشند و مجرد در کلیساهای ارتدوکس کشیشان و اسقفان باید مرد باشند ولی شماسان می توانند زن نیز باشند.

در کلیساهای ارتدوکس کشیشان و شماسان اگر قبل از دستگذاری ازدواج کرده باشند می توانند به خدمت خود به عنوان کشیش و شماس در خدمت ادامه دهند. اسقفان از طرف دیگر نباید به هیچ عنوان ازدواج کرده باشند.

در اکثر کلیساهای پروتستان شرط کشیشی مجرد بودن نیست.

در بسیاری از کلیساهای پروتستان زنان نیز به عنوان کشیشان دستگذاری و انتخاب می شوند.

حضور مسیح در شام خداوند در کلیساهای پروتستان و ارتدوکس کشیش با یک دعا عمل روح القدس را تقاضا می کند و اعتقاد دارند که روح القدس نان و شراب را تبدیل به خون و جسم مسیح می کند. و اینکه این چطور انجام می شود چیزی اسرار آمیز است. کلیساهای پروتستان به تبدیل نان و شراب به خون و جسم عیسی اعتقاد ندارند و نان و شراب را وسایلی نمادین از مرگ عیسی مسیح می دانند.

کلیساهای ارتدوکس معتقدند روح القدس بر اساس اعلانیه رسمی اولیه نیقیه فقط از پدر صادر می شود و پسر فقط نقش درخواست کننده را دارد. اما کلیساهای پروتستان و کاتولیک معتقدند روح القدس از پدر و پسر صادر می شود.

در کلیساهای ارتدوکس ازدواج امری رمز آمیز است که نشاندهنده رابطه کلیسا و مسیح است و طلاق به هیچ عنوان پذیرفته نیست مگر به علت زنا اگر چه باز هم استثنائاتی وجود دارند.

در کلیساهای کاتولیک تقریبا" به همان صورت کلیساهای ارتدوکس است.

در کلیساهای پروتستان ازدواج یک تعهد است ولی غیر قابل شکستن نیست و به آن اجازه داده می شود به عنوان ضعف بشری. بعضی کلیساها ازدواج مجدد بعد از طلاق را می پذیرند.

در باره صعود و لقاح مطهر داشتن مریم کلیساهای ارتدوکس معتقدند که مریم حامل خدا بوده و ایمان داشتند که پسری که از آن آبستن بود، خدا به شکل بشری بود. او اولین قدیس و باکره ابدی است.در باره صعود مریم کلیساهای ارتدوکس معتقد به صعود او هستند ولی پذیرفته شده است که مریم مرگ فیزیکی را تجربه کرد و لقاح مطهر بودن در کلیسای ارتدوکس رد می شود. کلیسای ارتدوکس معتقد به این مسئله نیست که گناه از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود پس نیازی به بی گناهی مریم نیست.

کلیسای کاتولیک از طرفی دیگر معتقد به هر دو است یعنی هم صعود مریم و هم بی گناهی مریم و لقاح مطهر داشتن او. این کلیسا هنوز تصمیم نگرفته که آیا مریم واقعا مرگ فیزیکی داشته یا خیر.

در کلیساهای پروتستان هر دوی آنها رد می شود. تنها مسیح بی گناه بود و مریم صعود نکرده است و مرگ مریم پذیرفته شده است. در کلیسای پروتستان شفاعت مریم و بکارت دائمی او رد می شود.

اقتدار پاپها از نظر کلیسای ارتدوکس به عنوان اسقف روم تا زمانیکه به اصول ارتدوکس پایبند است، شایسته احترام می باشد اما نه در امور قضائی. بر اساس اعتقادات کلیساهای ارتدوکس مقام پاپی باید اصلاح شود و چون تابحال اصلاح نشده مقام او از مقام اسقفهای دیگر کلیسا بالاتر نیست.

در کلیساهای پروتستان پاپ به عنوان رهبر کلیسای کاتولیک می باشد و نباید در باره کلیسا بصورت یک مجموعه کلی صحبت کند.

معصومیت پاپها در کلیساهای ارتدوکس رد شده است و به جای پاپها این روح القدس است که از طریق شوراهای کلیسایی کلیسا را هدایت می کند. منظور از شوراهای کلیسایی هفت شورایی می باشند که از تاریخ 325 تا 787 میلادی برگزار شده اند و این شوراها بدون هیچ اشتباهی می باشند.

در کلیساهای کاتولیک پاپ بدون اشتباه است وقتی که توسط روح القدس آموزه ای از ایمان و اخلاقیات را تعریف می کند که باید توسط کلیسا مورد اجرا قرار گیرد.

در کلیساهای پروتستان پاپها بدون اشتباه نمی باشند و تنها چیزی که بدون اشتباه است کتاب مقدس می باشد که منبع ایمان و عمل ما است.

کلیساهای ارتدوکس معتقد به وجود برزخ هستند که میان بهشت و دوزخ است، ولی تقدس و پاکی در این زندگی قابل دسترسی است و نه در زندگی آینده.

کلیساهای کاتولیک معتقد به برزخ هستند که جایی است که برای آمادگی برای بهشت می باشد و جایی که گناهان قابل چشم پوشی در آنجا تنبیه شده و پاک می شوند.

در کلیساهای پروتستان برزخ رد شده است و خون عیسی مسیح که در قربانی صلیب ریخته شد پاک کننده ما از هر گناهی می باشد.

در کلیساهای ارتدوکس 7 آئین مقدس وجود دارند که به عنوان اسرار و رازها شناخته شده اند، از قبیل: تعمید، تدهین شخص مسیحی و تأئید او در کلیسا، شام خداوند، نظامهای مقدس، تدهین مقدس، ازدواج و اعتراف. این لیست ثابت نیست.

در کلیساهای کاتولیک نیز همین هفت آئین مقدس وجود دارند و این هفت آئین ثابت هستند.

در کلیساهای پروتستان فقط دو آئین مقدس وجود دارند: تعمید و شام خداوند یا عشاء ربانی

اثرات آئینهای مقدس در کلیساهای ارتدوکس این است که افرادی که بطور شایسته در این آئینها شرکت می کنند شامل فیض خدا می شوند. کلیساهای کاتولیک با کلیساهای ارتدوکس در این مورد همنظر می باشند.

کلیسای پروتستان این آئینها را سمبلی از آنچه قبلا" اتفاق افتاده می دانند.

قدیسین در کلیساهای ارتدوکس گروه مخصوصی از مردم مقدس می باشند که تکریم می شوند. آنها می توانند به عنوان شفاعت کنندگان میان انسان و خدا عمل کنند و می شود خطاب به آنها دعا کرد.

کلیسای کاتولیک نیز در مورد قدیسین همان نظر کلیساهای ارتدوکس را دارد. در کلیساهای کاتولیک برای انتخاب قدیسین باید دو معجزه که در اثر شفاعت قدیس نامبرده انجام شده نیز نام برد.

کلیساهای پروتستان اعتقاد به این دارند که همه مسیحیان مقدس هستند و می بایست به شباهت مسیح در بیایند و تنها واسط میان خدا و انسان، عیسی مسیح است.

در کلیساهای ارتدوکس نجات از گناه از طریق ایمانی که به محبت عمل می کند انجام می شود و در پروسه تمام زندگی عملی می شود. هدف نهایی هر مسیحی ارتدوکس این است که به اتحاد با خدا دست یابد. این توسط زندگی مقدس و نزدیک شدن به خدای قدوس امکان پذیر است.

در کلیساهای کاتولیک نجات از گناه با فیض نصیب انسان می شود مخصوصا" با فیض تقدیس کننده که توسط تولد تازه در تعمید آب به دست می آید و توسط رعایت آئینهای مقدس نگهداری می شود که آنها کانالهای فیض می باشند.

در کلیساهای پروتستان نجات بدون لیاقت انسانها و مجانا" توسط خدا به انسان اعطا شده است. این تنها بخاطر فیض خدا بوده و توسط ایمان به مسیح به دست می آید. توسط قربانی کفاره کننده عیسی مسیح ما نزد خدا پذیرفته شده ایم و از دیدگاه او پذیرفته شده هستیم و هیچ قصاص و داوری بر ما نیست.

اهمیت کتاب مقدس در کلیسای ارتدوکس: تنها یک منبع مکاشفه الهی وجود دارد و آن سنت است. کتاب مقدس قسمت شفاهی آن را شکل می دهد، همچنین نوشتجات مقدسین و تصمیمات شوراهای کلیسایی و غیره بخشی از آن است.

کلیسای کاتولیک: در کنار کتب مقدس، سنت مقدس( که از مسیح و رسولان تا به حال ادامه دارد) می باید به عنوان منابع مکاشفه الهی پذیرفته شوند. کتاب مقدس و سنت مقدس توسط ماگیستریوم یعنی قدرت تعلیم کلیسا تفسیر می شود.

از دیدگاه کلیسای پروتستان: کتاب مقدس تنها راهنمای بدون اشتباه می باشد و اقتدار نهایی در باره ایمان و عمل یک مسیحی می باشد.(یکی از اصول اساسی پروتستانتیزم)

پرستش و عبادت در کلیساهای ارتدوکس: "مناجات نامه الهی" مرکز پرستش کلیساهای ارتدوکس است. پرستش اکثرا به زبان بومی است ولی از یونانی نیز گاهی اوقات استفاده می شود.

در کلیساهای کاتولیک عبادت و پرستش در قربانی مسیح مرکزیت دارد. مطابق شورای دوم  واتیکان (1962 الی 1965) تأکید بیشتر بر استفاده از زبان بومی گذاشته شد اگرچه گاهی از لاتین سنتی نیز در عشاء ربانی استفاده می شود.

در کلیساهای پروتستان بصورتهای بسیار متفاوتی از پرستش استفاده می شود. مثلا" از پرستش هیجان انگیز پنتیکاستی گرفته تا پرستش سنتی کلیساهای انگلیکن در سنت کاتولیکی.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/29/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 519 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر