آیا امکان دارد شخص پس از ایمان آوردن به مسیح، نجاتش را از دست بدهد؟

درباره از دست دادن نجات، دو عقیده وجود دارند: یک اعتقاد که به آن کالوینیسم می گویند، اعتقاد دارد که کسی که نجات می یابد نجاتش را به هیچ عنوان از دست نمی دهد و کسانی که نجات خود را از دست می دهند، در واقع نجات نیافته بودند و اعتقاد دارند، خدا از پیش، آنانی را که نجات می یابند، بر می گزیند و به آنها نجات را افاضه می کند و در این مسئله بازگشتی نیست. این عقیده تأکید زیاد بر رسالات پولس به رومیان دارند.

اعتقاد دیگر آرمینینیسم نام دارد که معتقدند کسی که ایمان می آورد، با انتخاب آزاد خود نجات می یابد و اگر خدا از پیش کسی را برگزیند که نجات بیابد و کس دیگر را برنگزیند، این با عدالت و رحمت خدا سازگار نیست. این عقیده با اشاره به آیاتی در عبرانیان باب 6: 4-8 می باشد و نیز چندین آیه دیگر. پس بنابراین نظریه، شخص می تواند نجات خود را از دست بدهد و خدا مطابق انتخابی که ما می کنیم، ما را برمی گزیند و با پیشدانی خود که می داند چه کسانی او را انتخاب می کنند و ایمان می آورند، آنها را بر می گزیند، ولی در این گزینش، انتخاب ما نقش بسزایی دارد.

 

Mar/16/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 643 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر