چرا خدا آدم و حوا را برای یک گناه، مجازات مرگ داد ولی شیطان را با هزاران گناه، صاحب اختیار زمین کرد؟ هر دو آفریدهٔ خدا بودند و شیطان قبلا توسط خدا از بهشت و از جمع فرشتگان اخراج شده بود. چرا خدا به او اجازهٔ دوباره برای ورود به بهشت را داد تا آدم و حوا را که برای مشارکت خود آفریده بود، بفریبد؟

شیطان با آدم و حوا بسیار متفاوت بود و انتخاب او نتایج گسترده و وسیع و ابدی داشت. برداشت اشتباهی در میان مسلمان زادگان مسیحی شده وجود دارد که فکر می کنند کتاب مقدس می فرماید آدم و حوا در بهشت بودند!!! خیر. آدم و حوا در باغ عدن در یک محل جغرافیایی بر زمین زندگی می کردند و شیطان از مقام خود به زمین سقوط کرده بود و خدا در نقشه ازلی خود که بسیار اسرار آمیز است و درک بعضی از مسائل در این نقشه ازلی اسرارآمیز او برای مغز چند گرمی بشر غیر قابل درک است، تصمیم گرفت به شیطان اجازه دهد تا انسان را تحت حمله و آزمایش و وسوسه قرار دهد. این مسئله را نیز باید در نظر بگیریم که خدا انسان را موجودی آزاد آفریده بود و انسان می بایست در برابر یک انتخاب اساسی قرار می گرفت، که در اینجا این انتخاب بین درخت حیات و درخت معرفت نیک و بد بود و یا همه درختان باغ که درخت حیات نیز در آن بود و درخت معرفت نیک و بد. در صورتی که انسان اجازه انتخاب نداشت، آزادی او زیر سؤال می رفت و در ضمن انسان می بایست مانند یک ماشین بی اراده هر چه که خدا می خواست انجام دهد و خدا مایل به این کار نبود چون این کار برخلاف خصوصیات و شخصیت خدا است. پس به شیطان اجازه داد انسان را در این امر وسوسه کند تا انتخاب خود را نشان دهد.

در ضمن باید در نظر داشته باشید که بر خلاف انسان که پس از انتخاب اشتباهش و عدم توبه اش نمی تواند به آسمان برود و هلاک می شود(یعنی نابود و محو می شود)، شیطان به دریاچه آتش ابدی انداخته خواهد شد. عیسی مسیح فرمود دریاچه آتش ابدی برای شیطان و فرشتگان تعیین شده است. بسیاری از مسیحیان معتقدند در هیچ جای کتاب مقدس نوشته نشده که انسانی که به مسیح ایمان نمی آورد و مسیر پاکی را دنبال نمی کند، به دریاچه آتش ابدی خواهد افتاد. در انجیل یوحنا 3: 16 عیسی مسیح فرمود: هر که ایمان نیاورد " هلاک" خواهد شد. او نگفت هر که ایمان نیاورد به دریاچه آتش ابدی افکنده خواهد شد. لطفا برای روشن شدن بیشتر این موضوع به مقاله " کتاب مقدس در باره بهشت و جهنم چه می گوید؟" در قسمت دسته بندی بخش بهشت و جهنم مراجعه کنید و این مقاله را مطالعه کنید.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Nov/01/2017 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 469 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر