،در مورد رابطه و تأثیر سکولاریسم بر پروتستان می خواستم بدونم. آیا این دو با هم ارتباطی دارند و اگر دارند چرا دارند و اگر ندارند چرا ندارند؟ اگر امکانش هست کمی مفصل توضیح بدین؟

آنچه مقصود شما از سکولاریسم است برای بنده روشن نیست، اما این نهضت پروتستان بود که در را به روی جهان غرب گشود تا به سکولاریسم فکر کند. در واقع رنسانس و بسیاری از پیشرفتهای علمی پس از آن، به علت بروز اعتراضات و جسارتهای نهضت پروتستان در برابر اشتباهات و اقدامات افراطی و غلط کلیسای کاتولیک که به نوعی مردم را به خرافات و اعتقادات غیرکتاب مقدسی سوق داده بود، رخ داد. در واقع نهضت پروتستان منشاء همه این پیشرفتهایی بوده است که امروزه شاهد آن هستیم. اما در ضمن نباید فراموش کنیم که خود نهضت پروتستان نیز از معایب خالی نبوده است.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/19/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 160 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر