لحظه ای که متوجه می شویم گناهکارهستیم و نیاز به نجات داریم آیا تولد تازه پیدا کردیم؟ منظورم این است که در ابتدا چه چیزی برای انسان رخ میدهد که تولد تازه می یابد؟ آیا ابتدا متوجه می شود که گناهکار است و نیاز به بخشش دارد و بعد از گناهان خود توبه می کند وعیسی مسیح را به عنوان خداوند خود می پذیرد و تعمید می گیرد؟ ایا این توضیح درست است؟ و یا تولد تازه ترتیب دیگری دارد؟

تولد تازه با مکاشفه کلام خدا و کار عیسی مسیح بر صلیب و نیز با الزام  روح القدس آغاز می شود و پس از آنکه این اتفاق می افتد، شخص متوجه می شود که در برابر خدای قدوس، گناهکاری بیش نیست و از گناهانش عمیقا" پشیمان می شود و قربانی عیسی مسیح بر صلیب را به عنوان فدیه و کفاره گناهانش می پذیرد و ایمان می آورد که عیسی مسیح از مردگان برخاسته و با رستاخیزش از مردگان حیات و زندگی جدیدی را برای ما انسانها آماده کرده و نیز می پذیرد که به زبانش چه در حضور خداوند و چه در حضور مردم اعتراف کند که عیسی مسیح خداوند است. اینجاست که شخص تولدی دوباره می یابد و جهت زندگی او تغییر می یابد و می بایست این را نیز بدانیم که با ایمان به کار عیسی مسیح و اعتراف به خداوندی او، روح القدس داخل قلب شخص ایمان آورده می شود و کار تولد تازه را انجام می دهد و به شخص طبیعتی تازه عطا می کند و تعمید آب مراسمی است که می بایست به همراه توبه گناهکار و ایمانش به عیسی مسیح اتفاق بیافتد و در واقع نوعی اعتراف ایمان شخص به مسیح در حضور جمع ایمانداران و دوستان و آشنایانش می باشد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/28/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 219 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر