با سلام آیا اشاره ای در عهد قدیم مبنی بر نجات نهایی از طریق مسیح موعود وجود دارد؟ واینکه اگر مسیح موعود بیاید و در راه گناهان بشر فدا شود دیگر لازم به اجرای قوانین عهد قدیم مثل سبت یا ختنه نخواهد بود آیا این قوانین مسیحی در عهد قدیم اشاره شده؟

دوست بسیار عزیز و محترم ابوالفضل جان سلام و روزتون به خیر و خوشی و تندرستی،

در عهد عتیق اشارات زیاد به عهدی جدید و پیمانی نو با قوم اسرائیل و ملتهای جهان وجود دارد. یکی از خصوصیاتی که در این عهد جدید وعده داده شده این است که شریعت خدا دیگر بر لوحهای سنگی نخواهد بود بلکه در دل ما نوشته خواهد شد و نیز اشاره شده که دل گوشتین به ما داده خواهد شد به جای دل سنگی و اشارات زیاد دیگر به عهد و پیمانی جدید و آمدن مسیحای موعود. حتی در عهد عتیق مکان تولد مسیحای موعود و طریقه مصلوب شدن مسیح که به دستها و پاهایش میخ کوبیده خواهد شد و اینکه او قربانی گناهان بشر خواهد شد و بسیاری جزئیات دیگر که در زمان مسیح و عهد جدید اتفاق افتاد به وضوح بسیار زیاد بیان شده است. بعضی از این آیات را برای شما می نویسم: ارمیاء 31: 33 و حزقیال 36: 26 و یوئیل 2: 28 و 29، میکاه 5: 2؛ مزمور 22: 16، اشعیاء 53: 1-12 و بسیاری آیات دیگر.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/01/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 231 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر