معنی افسسیان فصل یک آیه چهار چیست؟

این آیه را وقتی با رومیان فصل 8 آیه 29 مقایسه می کنیم متوجه می شویم که خدا آنانی را که از پیش شناخت یعنی دانست که مسیح را انتخاب خواهند کرد، از پیش برگزید و انتخاب کرد تا در جلال او شریک باشند. کتاب مقدس هم به اراده آزاد انسان احترام می گذارد و هم به حاکمیت الهی. خدا از پیش می دانست که چه کسانی او را با اراده آزاد انتخاب خواهند کرد، پس اآنان را برگزید. این اصلا به آن معنا نیست که خدا دخالتی در انتخاب ما دارد. شناخت او از انتخاب ما دلیلی بر دخالت او در انتخاب ما ندارد. اینکه او می داند چه کسانی ایمان خواهند آورد نشانه این نیست که خود او باعث ایمان آوردن ما شده یا می شود.

امیدوارم سوال شما پاسخ داده شده است. در صورتی که منظور شما از سوالتان جنبه دیگری داشت لطفا مرا از آن آگاه سازید.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/18/2016 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 556 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر