مسیحیان بر این ایمانند که : عیسی مسیح در روز سوم از میان مردگان رستاخیز کرد به چه مفهومی است؟‏

در انجیل متی 62:27 -66 می خوانیم: « روز بعد که پس از «روز تهیه» بود سران کاهنان و ‏فریسیان نزد پیلاتس گرد آمده گفتند: « سرورا به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود می ‏گفت: پس از سه روز برخواهم خاست.» پس فرمان بده مقبره را تا روز سوم نگهبانی کنند مبادا ‏شاگردان او آمده جسد را بدزدند و به مردم بگویند که او از مردگان برخاسته است که در آن ‏صورت این فریب آخر از فریب اول بد تر خواهد بود. پیلاتس پاسخ داد: شما خود نگهبانان ‏دارید بروید وآن را چنان که صلاح می دانید حفاظت کنید. پس رفتند و سنگ مقبره را مهر و ‏موم کردند و نگهبانانی در آنجا گذاشتند تا از مقبره حفاظت کنند.» ‏ و در جایی دیگر: «بعد از شبات در سپیده دم نخستین روز هفته مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به ‏دیدن مقبره رفتند. ناگاه زمین لرزه شدیدی واقع شد، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شد و به ‏سوی مقبره رفت و سنگ را از برابر آن به کناری غلتانید و بر آن بنشست. چهره آن فرشته ‏همچون برق آسمان می درخشید و جامه اش چون برف سفید بود. نگهبانان از هراس دیدن او به ‏لرزه افتاده چون مردگان شدند! آنگاه فرشته به زنان گفت: « هراسان نباشید! میدانم که در ‏جستجوی عیسای مصلوب هستید او اینجا نیست زیرا همان گونه که فرموده بود برخاسته است! ‏بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید سپس بی درنگ بروید و به شاگردان او بگویید که: او از ‏مردگان برخاسته است و پیش از شما به جلیل می رود و در آنجا او را خواهید دید.» اینک به ‏شما گفتم!» پس زنان با هراسی آمیخته به شادی عظیم، بی درنگ از مقبره خارج شدند و به ‏سوی شاگردان شتافتند تا این واقعه را به آنان خبر دهند. ناگاه عیسی با ایشان رو به رو شد و ‏گفت: « سلام بر شما باد» زنان پیش آمدند و بر پایهای وی افتاده او را پرستش کردند آنگاه ‏عیسی به ایشان فرمود: « مترسید! بروید و به برادرانم بگویید که به جلیل بروند در آنجا مرا ‏خواهند دید.» انجیل متی1:28 -10 ‏ همچنین در انجیل لوقا 44:24 -47 می خوانیم: « آنگاه به ایشان گفت: این همان است که وقتی ‏با شما بودم، می گفتم اینکه تمام آنچه در تورات موسی و کتب انبیاء و مزامیر دربارهً من نوشته ‏شده است باید به حقیقت بپیوندد. سپس ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب مقدس را ‏درک کنند. و به ایشان گفت: « نوشته شده است که مسیح رنج خواهد کشید و در روز سوم از ‏مردگان بر خواهد خاست، و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همهً قومها موعظه خواهد شد و ‏شروع آن از اورشلیم خواهد بود.»‏ در رومیان2:1 -4 آنگونه می خوانیم: « همان انجیل که خدا از پیش، به واسطه پیامبران خود، ‏وعده اش را در کتب مقدس داده بود و در بارهً پسر اوست که چون انسان خاکی از صلب داوود ‏به دنیا آمد، اما با رستاخیز ازمیان مردگان، به سبب روح قدوسیت، به مقام پسر قدرتمند خدا ‏منصوب شد، یعنی خداوند ما عیسی مسیح.»‏ ‏ در اول قرنتیان 12:15 -14 و 19و 20 اینگونه می خوانیم: « اما اگر موعظه می شود که ‏مسیح از مردگان برخاست، چگونه است که بعضی از شما می گویند مرگان را رستاخیزی ‏نیست؟ اگر مردگان را رستاخیز نیست پس مسیح نیز از مردگان برنخاسته است. و اگر مسیح بر ‏نخاسته هم وعظ ما باطل است، هم ایمان شما .......اگر تنها در این زندگی به مسیح امیدواریم، ‏حال ما از همهً دیگر آدمیان رقت انگیز تر است.اما مسیح به راستی از مردگان برخاسته و نوبر ‏خفتگان شده است.»‏ مسیحیت بر پایهً این حقیقت استوار است که: مسیح مرد و آنکه او هم اکنون زنده است نه اینکه ‏او نمرد و به این دلیل زنده است، رستاخیز مسیح نقش مرکزی در تعالیم و موعظات کلیسای ‏رسولان دارد .   


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 596 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر