آیا باید عیسی مسیح را مانند خدا پرستید؟

می بایست این تصور اشتباه که ما مسیحیان، عیسی مسیح را به رتبه الوهیت رسانده و او را خدا ساخته ایم، اول از ذهن خود دور کنید و بدون هر گونه پیش داوری، آماده پذیرش مکاشفه الهی در کلام خدا باشید.

این ما انسانها نیستیم که تعیین می کنیم ذات و جوهر الهی چگونه باید باشد، بلکه خدا می بایست به نوعی خود را به ما انسانها مکشوف می ساخت تا او را آنچنانکه هست، بشناسیم. در تاریخ خدا به دو طریق خود را به انسان مکشوف ساخت: 

1- کلام خود از طریق انبیاء

2- از طریق عیسی مسیح که مکاشفه خدا بر زمین است.

کلام خدا به وضوح به ما نشان می دهد که خدا در ذات خویش واحد است، اما دارای سه شخصیت در این ذات واحد می باشد. این یکی از اسرار ذات الهی است که خدا بر ما آشکار ساخته و مسلماً درک و پذیرش آن برای مغز ناچیز و حقیر ما انسانها مشکل است، چون او خداست و ما انسانی محدود بیش نیستیم.

خدا در کتاب مقدس بارها خدای واحد حقیقی نامیده شده، اما در عین حال این خدا که در ذات خویش واحد است، دارای سه شخصیت می باشد که از همدیگر مشخص هستند اما با یکدیگر در اتحاد و هماهنگی کامل، از ازل تا به ابد بوده اند، هستند و خواهند بود. این سه شخصیت به نام پدر و پسر و روح القدس در کلام خدا معروف می باشند.

عیسی مسیح بارها ادعای الوهیت کرده و پرستش مردم را پذیرفته و فرموده: من و پدر یک هستیم!

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این مطلب از کلام خدا و ذات الهی، شما را تشویق می کنم که به بعضی از مقالات ما که در زیر لینکهای آنها را برایتان ارسال می دارم، مراجعه فرمایید و در صورت نیاز می توانید بطور بسیار مفصل تر در مقالات متعدد ما در وب سایت پرپاسخ،  در این زمینه به پژوهش و مطالعات گسترده بپردازید.

اما دو لینک مربوط به این آموزه را در زیر،  از وب سایت پرپاسخ برایتان ارسال می دارم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/d5cf3e82-cfe5-4408-b9e2-86e25efbb1e9

و لینک مقاله دوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/fec29295-7926-49a8-8f5a-d4d4cd39d76d

Oct/29/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 173 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر