فرشتگان کتاب مقدس: هلاک کننده

لغت فوق به معنای   ویرانگر   می‌باشد. 

فرشته هلاک کننده مسئول گرفتن جانها و تنبیه دشمنان خداوند بر اساس قضاوت الهی خداوند می‌باشد. نام این فرشته در قسمتهای مختلف کتاب مقدس، هم در عهد جدید و هم در عهد قدیم، آورده شده است. 
۱- زمانی که قوم اسرائیل در سرزمین مصر بودند، فرشته هلاک کننده از مصر عبور کرده و پسران ارشد مصریان را هلاک می‌کند.
۲- در کتاب ایوب فرشته هلاک کننده، جان انسان را می‌گیرد.
۳- پولس در نامه اول به قرنتیان به فرشته هلاک کننده، زمانی که قوم اسرائیل در زمان خروج مورد تنبیه خداوند بر اثر اعمالشان قرار گرفتند اشاره می‌کند.

 منابع کتاب مقدس:   خروج باب ۱۲ - عبرانیان باب ۱۱ - ایوب باب ۳۳ - پادشاهان دوم باب ۱۹ - اشعیا باب ۳۷ - سموئیل دوم باب ۲۴ - اعمال باب ۱۲ - مکاشفه باب ۱۴ - قرنتیان اول باب ۱۰ - اعداد باب ۱۶

  خروج باب ۱۲ آیه ۲۳ 
۲۳ زیرا خداوند عبور خواهد كرد تا مصریان را بزند و چون خون را بر سردر و دو قایمه‌اش بیند، همانا خداوند از در گذرد و نگذارد كه هلاك كننده به خانه‌های شما درآید تا شما را بزند.  

  عبرانیان باب ۱۱ آیه ۲۸ 
۲۸ به ایمان، عید فصح و پاشیدن خون را بعمل آورد تا هلاک کننده نخستزادگان، بر ایشان دست نگذارد.  

  ایوب باب ۳۳ آیه ۲۲ 
۲۲ جان او به حفره نزدیك می‌شود و حیات او به هلاك كنندگان.  

  پادشاهان دوم باب ۱۹ آیه ۳۵ 
۳۵ پس فرشتة خداوند در آن شب بیرون آمده، صد و هشتاد و پنج هزار نفر از اردوی آشور را زد. و بامدادان چون برخاستند، اینك جمیع آنها لاشه‌های مرده بودند.  

  اشعیا باب ۳۷ آیه ۳۶ 
۳۶ پس فرشته خداوند بیرون آمده، صد و هشتاد و پنجهزار نفر از اردوی آشور را زد و بامدادان چون برخاستند اینك جمیع آنها لاشهای مرده بودند.  

  سموئیل دوم باب ۲۴ آیه ۱۵ تا ۱۶ 
۱۵ پس خداوند وبا براسرائیل از آن صبح تا وقت معین فرستاد و هفتاد هزار نفر از قوم، ازدان تا بئرشَبَع مُردند. ۱۶ و چون فرشته، دست خود را بر اورشلیم دراز كرد تا آن را هلاك سازد، خداوند از آن بلا پشیمان شد و به فرشته‌ای كه قوم را هلاك می‌ساخت گفت: «كافی است! حال دست خود را باز دار.» و فرشته خداوند نزد خرمنگاه اَرُونه یبُوسی بود.  

  اعمال باب ۱۲ آیه ۲۳ 
۲۳ که در ساعت فرشته خداوند او را زد زیرا که خدا را تمجید ننمود و کرم او را خورد که بمرد.  

  مکاشفه باب ۱۴ آیه ۱۷ 
۱۷ و فرشته‌ای دیگر از قدسی که در آسمان است، بیرون آمد و او نیز داسی تیز داشت.  

  قرنتیان اول باب ۱۰ آیه ۸ تا ۱۰ 
۸ و نه زنا کنیم چنانکه بعضی از ایشان کردند و در یک روز بیست و سه هزار نفر هلاک گشتند. ۹ و نه مسیح را تجربه کنیم، چنانکه بعضی از ایشان کردند و از مارها هلاک گردیدند. ۱۰ و نه همهمه کنید، چنانکه بعضی از ایشان کردند و هلاک کننده ایشان را هلاک کرد.  

  اعداد باب ۱۶ آیه ۴۶ تا ۴۹ 
۴۶ و موسی به هارون گفت: « مِجْمَر خود را گرفته، آتش از روی مذبح در آن بگذار، و بخور بر آن بریز، و به زودی به سوی جماعت رفته، برای ایشان كفاره كن، زیرا غضب از حضور خداوند برآمده، و وبا شروع شده است.» ۴۷ پس هارون به نحوی كه موسی گفته بود آن را گرفته، در میان جماعت دوید و اینك وبا در میان قوم شروع شده بود. پس بخور را بریخت و بجهت قوم كفاره نمود. ۴۸ و او در میان مردگان و زندگان ایستاد و وبا بازداشته شد. ۴۹ و عدد كسانی كه از وبا مردند چهارده هزار و هفتصد بود، سوای آنانی كه در حادثة قورح هلاك شدند.

برگرفته از وب سایت: www.razgah.com

May/28/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 86 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر