با اینکه شیطان می دانست که عیسی خداوند است، چرا او زا آزمایش کرد؟

اینکه شیطان می دانست که عیسی خداوند است دشمنی او نسبت به عیسی و خدای پدر را کم نمی کرد. شیطان حتی می داند که شکست خواهد خورد و محکوم به نابودی است ولی او پدر کینه ها و نفرتها و دشمنی هاست و آفریننده کینه و نفرت و دشمنی است و به این علت با دشمنی سرسختی که نسبت به عیسی مسیح دارد می خواهد او را تا آنجایی که توان آن را دارد نابود سازد اما خداوند بر او پیروز شده. عیسی مسیح با مرگ و رستاخیزش از مردگان بر شیطان و تمام نیروهای تاریکی پیروز شد، اما نباید فراموش کنیم که دشمن شکست خورده انسان و خدا هنوز پر از کینه و نفرت به کار خود ادامه می دهد. او تنها ظاهری ترسناک و قدرتمند دارد ولی نیش و زهر او کشیده شده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Nov/13/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 686 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر