اغلب انسانها بدون واسطه خدا را می پرستند و قبول دارند ، پس دلیل وجود پیامبران و ادیان مختلف چیست ؟

مسلما" انسانها دارای تصویری کاملا" متفاوت و مکدر و اغلب اشتباه از خدا در ذهن خود دارند و می بایست این را در نظر داشته باشیم که درک خدا به عنوان شخصیتی قادر مطلق و عادل مطلق و... برای مغز چند گرمی ما غیرممکن و محال است. ما انسانها تصویر بسیار اشتباه و مکدری از خدا در ذهن و برداشتهای خود داریم. این خداست که می بایست خود را به انسان مکشوف سازد.

در کتاب مقدس خدا بصورت تدریجی خود را به انسان مکشوف ساخت و اوج این مکاشفه در شخصیت عیسی مسیح است که خدا را بصورت ملموس و قابل دسترس به انسان نشان داد و هر گونه ابهام و تصویر اشتباه از خدا را از ذهن انسانهایی که او را پذیرفتند زدود.

در ضمن انسانها به علت نااطاعتی از خدا و دوری از او و تحت داوری خدا قرار گرفتن نمی توانند با خدا رابطه ای دوستانه و صمیمی داشته باشند و یا او را حقیقتا" چنانکه هست بپرستند. عیسی مسیح به زن سامری فرمود: زمانی می رسد، و هم اکنون فرا رسیده است، که پرستندگان راستین، پدر را در روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا پدر جویای چنین پرستندگانی است. خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند." (انجیل یوحنا 4: 23 و 24).

عیسی مسیح با مرگ جانشینانه اش بر صلیب به جای همه بشریت جریمه گناهان بشر را که مرگ بود، پرداخت و سه روز پس از مرگش زنده شد و زندگی و رابطه ای جدید بین خدا و انسان برقرار کرد. در ضمن ما مسیحیان معتقد به واسطه های زیادی نیستیم. خود خدا واسطه بین انسان و خودش شده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/22/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 288 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر