در آیه زیر خدا با ابراهیم صحبت نمی کند. آیا با خود صحبت می کند و اگر خدا با خود صحبت می کند نویسنده کتاب پیدایش چگونه متوجه می شود؟ و خداوند گفت‌: «آیا آنچه‌ من‌ می‌کنم‌، از ابراهیم‌ مخفی‌ دارم‌؟ پیدایش ۱۸: ۱۷

خدا مسائل بسیار عمیقی که در رابطه با خلقت و آغاز بشریت و آغاز قوم خدا و نیز شخصیت خود نیز شامل آن می شود، به موسی یعنی نویسنده تورات (که کتاب پیدایش نیز یکی از کتابهای تورات است) مکشوف ساخت. در کتاب خروج می خوانیم که خدا با موسی روبرو سخن می گفت. پس کاملا" مشخص است که خدا بسیاری از نقشه ها و افکار خود را با موسی در میان گذاشت و موسی آنها را در تورات به رشته تحریر در آورد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/28/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 300 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر