لوقا 22: 36 منظور از شمشير چيست؟ آيا عيسي مسيح ترويج خشونت مي كند؟

وقتی عیسی مسیح را در کل اناجیل می بینیم این آیه با تمام سخنان و شخصیت مسیح تطابق ندارد و علت آن این است که به احتمال قوی او از شمشیر به عنوان یک سمبل استفاده کرده است، چون وقتی شاگردان به او گفتند اینک دو شمشیر داریم، فرمود: دیگر کافی است! و این لحن صحبت دقیقا" همان لحنی است که در تثنیه 3: 26 و اول پادشاهان 19: 4 استفاده شده است و منظور او از این جمله: کافی است، این است که شما منظور مرا نمی فهمید و بس است. عیسی مسیح هیچگاه پیروانش را به جنگ و خونریزی ترغیب نکرد، بلکه برعکس او فرمود: دشمنان خود را محبت نمائید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید. بعضی مفسرین دیگر کتاب مقدس نیز معتقدند که مسیح با این گفته می خواست بگوید که پیغام شاگردان با مخالفت بسیار شدیدی روبرو خواهد شد و آنها می بایست بسیار مجهز به کلام خدا باشند و از شمشیر به عنوان یک سمبل استفاده شده است. 

شاد و پیروز و سربلند باشید.

Jan/07/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 114 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر