ادامه نسل داود اکنون کدام قوم یا ملت است؟

اهمیت نسل داود در بدنیا آمدن عیسی مسیح بود و پس از آن این نسل مسلما" با آمیخته شدن با ملتهای دیگر و ازدواجهای مختلط با اقوام مختلف غیرقابل پیگیری است و در واقع اکنون خیلی مشکل است که نسل داود را دنبال کرد.

اما آنچه مسلم است عیسی مسیح از نسل داود بوده و او پادشاه موعودی می باشد که نجات جهان را به ارمغان آورد و نسب نامه یا شجره نامه او در انجیل متی فصل یک به دقت نگاشته شده است و اسامی نسل او از داود تا مسیح نوشته شده است.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/16/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 229 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر