آیا مسلمین الله را "پدر" می خوانند؟ چگونه می توانیم به محضر خدا به عنوان پدر بیاییم؟

اسلام 99 نام به الله می دهد، ولی هیچکدام از این نامها "پدر" نیست. ولی عیسی، خدا را پدر صدا می زد و به شاگردانش (یعنی پیروانش) نیز آموزش می داد که خدا را بعنوان پدر یاد کنند (متی 6: 9).

چطور می توان شاگرد عیسی بود؟ و چطور می توان به حضور خدا بعنوان پدر آمد؟ این آیه از کتاب مقدس را مطالعه کنید تا متوجه شوید یوحنا 8: 31-59. بله، خواهش می کنم هم اکنون بخوانید:

آزادی راستین

31سپس عیسی به یهودیانی که به او ایمان آورده بودند، گفت: «اگر در کلام من بمانید، براستی شاگرد من خواهید بود. 32و حقیقت را خواهید شناخت، و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد .» 33به او پاسخ دادند: «ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز غلام کسی نبوده‌ایم. پس چگونه است که می‌گویی آزاد خواهیم شد.» 34عیسی پاسخ داد: «آمین، آمین، به شما می‌گویم، کسی که گناه می‌کند، غلام گناه است.35غلام جایگاهی همیشگی در خانه ندارد، امّا پسر را جایگاهی همیشگی است. 36پس اگر پسر شما را آزاد کند، براستی آزاد خواهید بود.»

فرزندان راستین ابراهیم

37«می‌دانم که فرزندان ابراهیم‌اید، امّا در پی کشتن من هستید، زیرا کلام من در شما جایی ندارد. 38من از آنچه در حضور پدر دیده‌ام سخن می‌گویم و شما آنچه را از پدر خود شنیده‌اید، انجام می‌دهید.» 39گفتند: «پدر ما ابراهیم است.» عیسی گفت: «اگر فرزندان ابراهیم بودید، همچون ابراهیم رفتار می‌کردید. 40امّا شما در پی کشتن من هستید؛ و من آنم که حقیقتی را که از خدا شنیدم به شما بازگفتم. ابراهیم چنین رفتار نکرد. 41لیکن شما اعمال پدر خود را انجام می‌دهید .»

فرزندان خدا و فرزندان ابلیس

گفتند: «ما حرامزاده نیستیم! یک پدر داریم که همانا خداست.» 42عیسی به ایشان گفت: «اگر خدا پدر شما بود، مرا دوست می‌داشتید، زیرا من از جانب خدا آمده‌ام و اکنون در اینجا هستم. من از جانب خود نیامده‌ام، بلکه او مرا فرستاده است. 43از چه رو سخنان مرا درنمی‌یابید؟ از آن رو که نمی‌توانید کلام مرا بپذیرید. 44شما به پدرتان ابلیس تعلّق دارید و در پی انجام خواسته‌های اویید. او از آغاز قاتل بود و با حقیقت نسبتی نداشت، زیرا هیچ حقیقتی در او نیست. هر گاه دروغ می‌گوید، از ذات خود می‌گوید؛ چرا که دروغگو و پدر همۀ دروغهاست. 45امّا شما سخنم را باور نمی‌کنید، از آن رو که حقیقت را به شما می‌گویم. 46کدام‌یک از شما می‌تواند مرا به گناهی محکوم کند؟ پس اگر حقیقت را به شما می‌گویم، چرا سخنم را باور نمی‌کنید؟ 47کسی که از خداست، کلام خدا را می‌پذیرد؛ امّا شما نمی‌پذیرید، از آن رو که از خدا نیستید.»

برتری عیسی بر ابراهیم و پیامبران

48یهودیان در پاسخ او گفتند: «آیا درست نگفتیم که سامِری هستی و دیو داری.» 49عیسی جواب داد: «من دیو ندارم، بلکه پدر خود را حرمت می‌دارم، امّا شما به من بی‌حرمتی می‌کنید. 50من در پی جلال خود نیستم. ولی کسی هست که در پی آن است، و داوری با اوست. 51آمین، آمین، به شما می‌گویم، اگر کسی کلام مرا نگاه دارد، مرگ را تا به ابد نخواهد دید.» 52یهودیان به او گفتند: «اکنون دیگر یقین دانستیم که دیوزده‌ای! ابراهیم و پیامبران مردند، و حال تو می‌گویی، ”اگر کسی کلام مرا نگاه دارد، طعم مرگ را تا به ابد نخواهد چشید!“ 53آیا تو از پدر ما ابراهیم هم بزرگتری؟ او مُرد، و پیامبران نیز مردند. خود را که می‌پنداری.» 54عیسی گفت: «اگر من خود را جلال دهم، جلال من ارزشی ندارد. آن که مرا جلال می‌دهد، پدر من است، همان که شما می‌گویید، خدای ماست. 55هرچند شما او را نمی‌شناسید، امّا من او را می‌شناسم. اگر بگویم او را نمی‌شناسم، همچون شما دروغگو خواهم بود. امّا من او را می‌شناسم و کلام او را نگاه می‌دارم. 56پدر شما ابراهیم شادی می‌کرد که روز مرا ببیند؛ و آن را دید و شادمان شد.» 57یهودیان به او گفتند: «هنوز پنجاه سال نداری و ابراهیم را دیده‌ای.» 58عیسی به ایشان گفت: «آمین، آمین، به شما می‌گویم، پیش از آنکه ابراهیم باشد، من هستم.»  59پس سنگ برداشتند تا سنگسارش کنند، امّا عیسی خود را پنهان کرد و از محوطۀ معبد بیرون رفت.

 

با استناد به این آیات، ما به این نتایج میرسیم:

. برای شاگرد عیسی شدن، باید تعالیم او را حفظ کنید (یوحنا 8: 31)

. حقیقت تعالیم عیسی شاگردانش را آزاد می سازد. (یوحنا 8: 32).

. عیسی، پسر خدا، کسانی را که بنده گناه باشند می تواند آزاد سازد.(یوحنا 8: 34-36).

. آنانی که شنیدن، عشق ورزیدن، و ایمان به عیسی – یعنی حقیقت – را رد می کنند نشان می دهند که متعلق به شیطان هستند –یعنی  پدر دروغها (یوحنا 8: 42-47).

 

. آنان که کلام عیسی را حفظ می کنند حیات جاودان خواهند داشت (یوحنا 8: 51).

. خدا عیسی را جلال می دهد (یوحنا 8: 54).

. ابراهیم با شادی منتظر آمدن عیسی بوده (یوحنا 8: 56).

. حتی پیش از تولد ابراهیم، عیسی پسر ابدی خدا است (یوحنا 8: 58).

عکس العمل شما چیست؟ یهودیانی که به عیسی گوش داند پاسخ او را با تلاش برای سنگسار او دادند و فکر میکردند که او مقصر است چون کفر می گوید . مسلمانان نیز می گویند کسی که ادعای خدایی بکند "مشرک" است. اما عیسی صرفاً انسان به تنهایی نیست که ادعای خدایی می کند. او پسر خدا است!

پسر خدا تنها کسی است که می تواند شما را از بندگی گناهان برهاند. چون مجازات گناه مرگ ابدی در جهنم است، عیسی به جای گنهکاران ایماندار به روی صلیب رفت تا به آنها حیات ابدی در بهشت را عطا کند (رومیان 6: 23، یوحنا 3: 16).

آنان که عیسی را بعنوان رهایی دهنده از گناهان و خداوند زندگیشان بپذیرند فرزندان خدای پدر می شوند.

"10او در جهان بود، و جهان به واسطۀ او پدید آمد؛ امّا جهان او را نشناخت. 11او به مُلک خویش آمد، ولی قومِ خودش او را نپذیرفتند. 12امّا به همۀ کسانی که او را پذیرفتند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورْد؛ 13آنان که نه با تولدی بشری، نه از خواهشِ تن و نه از خواستۀ یک مرد، بلکه از خدا تولد یافتند." (یوحنا 1: 10-13، همچنین افسسیان 2: 1-19 را نیز مطالعه کنید)

عیسی تنها راه رسیدن به خدای پدر در آسمان است.

"عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچ‌کس جز به واسطۀ من، نزد پدر نمی‌آید." (یوحنا 14: 6)

 

منبع مطالعه پیشنهادی:  Knowing God by J.I. Packer

مترجم: علیرضا مربی

 

 

Sep/29/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 576 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر