چرا در شجره نامه های انجیل متی و لوقا تفاوت وجود دارند؟

شجره نامه ای که در انجیل متی ارائه شده تا حدی مختصر شده است. برخی از اسامی عمدا حذف شده اند. ولی نبودن این اسامی ، این شجره نامه را بی اعتبار نمی نماید و خللی به آن وارد نمی سازد. شجره نامه متی شامل 42 نسل می باشد که متشکل از 3 گروه 14 تایی است و مدت زمان 2000 سال را در بر می گیرد. گروه اول شامل 1000 سال، گروه دوم 400 سال و گروه سوم 600 سال را تحت پوشش قرار می دهد.

در گروه سوم، 13 نسل ذکر شده است. شواهد نشان می دهند که مریم فرد نسل 14 می باشد.

شجره نامه ای که در انجیل لوقا ذکر شده تا حدی با آنچه در انجیل متی است، متفاوت می باشد. علت آن دو دیدگاه مختلف متی و لوقا در بیان شجره نامه می باشد. متی مبدأ را به ابراهیم می رساند، در حالیکه لوقا برای نشان دادن مبدأ، به آدم اشاره می کند. متی بصورت " ...،... را آورد"، از ابراهیم آغاز می کندو به مسیح می رسد؛ در حالیکه لوقا این شجره نامه را بصورت "...ابن..." ار مسیح شروع کرده و به آدم خاتمه می دهد. از داود به بعد به شاخه های جدا شده ای بر می خوریم که دوباره بوسیله سالتئیل و زروبابل به هم برخورد می کنند.

پاسخ از:  کتاب راهنمای کتاب مقدس

Jul/20/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 812 بازدید 6  

نظرات کاربران


ارسال نظر