مسئله شیطان و شرارت مانند شیر یا سگی است که درب خانه بسته ایم تاهر کس را که وارد خانه مشود را گاز بگیرد و ما درعوض داخل خانه بیمارستان مانندی را با دکتر و دارو راه انداختیم تا آنها را درمان کنیم. در واقع به جای حل مسئله و ازبین بردن علت ما به فکر درمان معلول هستیم. علت تمام فجایع، شریر می باشد که خداوند بجای محکوم کردن ومجازات وی به فکر التیام و درمان بشر می باشد؟؟؟

مسئله شرّ با آنچه شما در سؤالتان مطرح کردید کاملا" فرق دارد. اولا" این سگ یا شیر را خدا دم در نگذاشته. اینها خودشان تصمیم گرفتند که شریر باشند و در ضمن همانگونه که گفتم این یک رازی است که خدا در کلامش به روشنی بیان نکرده که چرا می بایست شیطان سریعا" نابود نشود و در پیشدانی خود نقشه هایی برای بشریت و آینده او دارد که این اجازه را به شریر داده تا وجود داشته باشد و زمانی را برای نابودی او نیز تعیین کرده است. در ضمن باید توجه داشت که خدا حکومت و فرمانروایی بر زمین را به عهده انسان گذاشت و انسان با اراده ای آزاد و با انتخابی آزاد این فرمانروایی و حکومت را تقدیم شیطان کرد و تمام بدبختیها و شرارتها از لحظه ای شروع شد که انسان و شیطان تصمیم گرفتند بر ضد خدا شورش کنند.

باید توجه داشته باشیم که راز بودن پاسخ بعضی از سؤالات به معنای عدم وجود خدا یا شرارت در دنیا نیست. خداناباوران با سؤالات بی پاسخ بسیار زیاد دیگری روبرو هستند که در مقایسه با مسیحیان بسیار زیاد می باشد.

مسلما" خدا در حکمت بی انتها و پیشدانی ازلی و ابدی خود بعضی مسائل را به خاطر مصلحت ما انسانها از ما پوشیده نگاه داشته است.

شاد و سربلند باشید،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/13/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 315 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر