از کجا و با چه سند و مدرکی می توان گفت که عیسی همان مسیح است؟ ( همان مسح شده است)؟

در عهد عتیق اشارات زیاد به عهدی جدید و پیمانی نو با قوم اسرائیل و ملتهای جهان وجود دارد. یکی از خصوصیاتی که در این عهد جدید وعده داده شده این است که شریعت خدا دیگر بر لوحهای سنگی نخواهد بود بلکه در دل ما نوشته خواهد شد و نیز اشاره شده که دل گوشتین به ما داده خواهد شد به جای دل سنگی و اشارات زیاد دیگر به عهد و پیمانی جدید و آمدن مسیحای موعود. حتی در عهد عتیق مکان تولد مسیحای موعود و طریقه مصلوب شدن مسیح که به دستها و پاهایش میخ کوبیده خواهد شد و اینکه او قربانی گناهان بشر خواهد شد و بسیاری جزئیات دیگر که در زمان مسیح و عهد جدید اتفاق افتاد به وضوح بسیار زیاد بیان شده است. بعضی از این آیات را برای شما می نویسم: ارمیاء 31: 33 و حزقیال 36: 26 و یوئیل 2: 28 و 29، میکاه 5: 2؛ مزمور 22: 16، اشعیاء 53: 1-12 و بسیاری آیات دیگر.

Jul/07/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر