چگونه میتوانیم کتاب مقدس را کلام خدا بخوانیم؟

اين سوال به اين علت پيش مى‌آيد كه درباره مفهوم (كلام خدا) سوء تفاهم وجود دارد. دقيقترين تعريفى كه از كلام خدا شده فرمايش پطرس رسول است: زيرا كه نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد بلكه مردمان به روح القدس مجذوب شده ازجانب خدا سخن گفتند (اول پطرس:1-21). خدا قادرمطلق است واحتياجى به كمك انسان ندارد، ولى كتاب مقدس به ما تعليم مى‌دهد كه بشر براى اين منظورخلق گرديد كه دراداره جهان نماينده خدا باشد، و از ابتداى آفرينش تا زمان حاضرخدا براى انجام ميل و اراده خود درجهان از بشراستفاده كرده است. هرچند خدا مى‌توانست بوسايل غير‌عادى كلام خود را به بشر برساند ولى ترجيح داد كه اين عمل را توسط انسان انجام دهد. كتاب مقدس هرگزادعا نميكند كه تمام كلماتش بوسيله خدا اظهارشده است. برعكس بيشترشامل كلمات انسانى است. مثلا دركتاب ايوب نبى مطالبى ذكر گرديده كه مربوط به مباحثه طولانى حضرت ايوب با سه دوستش مى‌باشد. وقتى درمرحله آخرخدا مداخله فرمود، اظهارداشت كه دوستان حضرت ايوب حقيقت را نگفته اند. به عبارت ديگر كلامى كه ازالهام الهى باشد، اشتباهات اين اشخاص وعدم توانايى آنها را در درك امور روحانى ذكر مى‌كند. اين موضوع به ما مى‌فهماند كه كتاب مقدس به اين معنى كلام خداست كه با الهام الهى گفتار و كردارواقعى مردم را بدرستى نوشته وبه ما نشان مى‌دهد كه كسانى كه قوانين الهى را اطاعت كردند توانستند عمرى در بركت و پاكى بسر برند در حاليكه كسانى كه اطاعت نكردند در اثر گناهان خود هلاك شدند. كتاب مقدس بعنوان كلام خدا هم بوسيله مكاشفه اراده خدا وهم بوسيله مثالهائى از زندگى اشخاص بما تعليم مى‌دهد كه انسان در گمراهى و خطا و گناه بسرمى‌برد و براى اينكه بتواند در زندگى مورد پسند خالق خود قرار گيرد بايد نور مكاشفه الهى بر او بتابد.  


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 519 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر