آیا عیسی مسیح دارای دو اراده یعنی اراده بشری و الهی بود؟

عیسی مسیح، انسان کامل و خدای کامل در یک آن بود و جدا ساختن این دو طبیعت از یکدیگر به هیچ عنوان امری کتاب مقدسی نیست. در واقع عیسی مسیح در حین اینکه یک اراده و احساس و تفکر داشت، اما در همان حین دو طبیعت الهی و بشری داشت. فراموش نکنید که عهد جدید طبیعت الهی و انسانی عیسی مسیح را یک راز یا سرّ الهی می نامد که تنها با مکاشفه روح خدا قادر به درک و فهم آن هستیم (کولسیان 2: 3؛ افسسیان 3: 4؛ کولسیان 4: 3). عیسی مسیح وقتی ببرای پطرس مکاشفه شد که او همان مسیح موعود و پسرخداست، خطاب به او فرمود: " زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکرد ه بلکه  پدر من که در آسمان است."(متی 16: 17)
به منظور مطالعات عمیق تر در مورد این مبحث در الاهیات مسیحی رشته ای بنام " مسیح شناسی" یا Christology وجود دارد که به وسیله مطالعات آن شناخت عمیقی از شخصیت و طبیعت الهی و انسانی مسیح کسب خواهید کرد. برای شروعی خوب،  شما را تشویق می کنم که کتاب " مسیح شناسی" نوشته: توماس هلدکرافت را از انتشارات ایلام با مراجعه به لینک زیر تهیه کنید:

https://shop.kalameh.com/christology-study-guide.html

کشیش ورژ باباخانی

 

Nov/15/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 133 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر