اول تسالونیکیان 5: 18 !"برای هرچه که پیش می آید، خدا را شکر کنید! زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد" من این آیه را خوب متوجه نمی شم ، برای چیزهایی که خوب پیش می آید در زندگیم، می توانم شکر کنم ولی اگر در زندگیم چیزهای بد پیش بیاد چگونه خدا روشکر کنم؟ چونکه در ایه نوشته، برای هرچه که پیش می اید؟

آیه ای که اشاره کرده اید، نمی گوید برای هر چه که پیش می آید، خدا را شکر کنید. خیلی مهم است که آیه را به همان صورت که نوشته شده به آن دقت کنیم و تفسیر کنیم. اینجا آیه را برای شما دقیقا" درج می کنم: اول تسالونیکیان 5: 18 می فرماید: " در هر وضعی شکرگزار باشید..." توجه داشته باشید که در اینجا نمی گوید " برای هر وضعی" بلکه " در هر وضعی" یعنی حالت شکرگزار را در هر وضعی که قرار داری از دست نده و هیچگاه حالت غرغر و شکایت را پیشه نکن. این، منظور آیه ای است که ذکر کرده اید. نه برای هر وضعیت بلکه " در" هر وضعی شکرگزاری را فراموش نکن.

مبارک باشید.

Aug/13/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 203 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر