از من خواستند که آیه ای بهشون نشان بدم که نشانه معاد در تورات موسی باشد و قادر به پاسخگویی نبودم که چون برنامه های شما را تا حدی دنبال میکنم خواستم از شما خواهش کنم در این باره کمکم کنید؟

مکاشفه کتاب مقدس بصورت تدریجی می باشد و مکاشفه روز قیامت و حتی شخصیت و وجود و ذات خدا و دیگر مسائل الهیاتی بصورت تدریجی در کتاب مقدس روشن شده است و مسئله معاد یا روز قیامت در کتاب تورات هنوز در بخشهای بسیار ابتدایی این مکاشفه قرار داشته است. اما عیسی مسیح به صدوقیان که فقط به تورات معتقد بودند و به این خاطر به روز قیامت معتقد نبودند این پاسخ را داد که خدا خدای زندگان نامیده شده و همین خدا در رابطه با ابراهیم و اسحاق و یعقوب می گوید من خدای ابراهیم یا اسحاق یا یعقوب هستم (متی 22: 32 و مرقس 12: 26؛ لوقا 20: 37). در فواصل مختلف خطاب به اسحاق و یعقوب و فرزندان یعقوب و به موسی در تورات به این مسئله اشاره شده و این نشان می دهد که مسئله زنده بودن پس از مرگ در تورات نیز به آن اشاره شده است. اما همانگونه که ذکر کردم این مکاشفه در کتاب پیدایش در وضعیت بسیار ابتدایی آن بود و به تدریج وقتی به کتاب مکاشفه یوحنا در عهد جدید می رسیم این مکاشفه به اوج خود می رسد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/09/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 234 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر