بادرود.میخواستم حکم مسیحیت (عهدجدید) رادرباره قتل وجنایت بدانم.واینکه ازمن سوال شده،اگرخانواده مقتول قاتل را ببخشند،آیا خداوندهم جرم کسی راکه دیگرانسانی را به قتل رسانده ویا به شخصی بشدت آسیب جسمانی واردکرده میبخشد؟درآنصورت آیاعدالت درباره انسانی که به قتل رسیده وخودش هم نیست اجراشده؟ واگر خانواده مقتول قاتل رانبخشند اما قاتل به حضورخداوند توبه وطلب بخشش کندپاسخ خداوند جه خواهدبود؟سوال دوم هم درباره تجاوز،فردمتجاوزحکمش چیست؟باتشکروسپاس ازشماخادمین امین وباغیرت خداوندمان،مسیح عیسی،برادرکوچک شما درخداوند،فرشید.

دوست بسیار عزیزم سلام و روزتون به خیر و خوشی،

خدای پدر با قلبی پر از محبت و بخشش، هر گناهی را که می توانیم تصور کنیم، می بخشد در صورتی که با تمام قلب و صمیمانه و صادقانه از آن پشیمان شده باشیم و توبه کرده باشیم و یک مسیحی نیز دعوت شده که هر گناهی را که هر کس در قبال او مرتکب شده با قلبی بخشنده ببخشد و محبت کند. اما این مسئله در حد رابطه شخصی بین خطاکار و خدا و نیز با مسیحی می باشد، اما مسلما" چنین شخصی با اینکه از جانب خدا و شخص مسیحی بخشیده شده، مطابق کلام خدا می بایست به قانون سپرده شود و نتیجه و جزای خطای خود را از دیدگاه قانونی تحمل کند. حتی در کتاب مقدس می خوانیم که با اینکه داود پیامبر با زن همسایه خود زنا کرد و شوهر این زن را به کشتن داد و پس از آن از صمیم دل پشیمان شد و توبه کرد و از جانب خدا بخشیده شد، اما نباید فراموش کنیم که ایشان نتیجه گناه خود را در تمام زندگی خود بدوش کشید و متحمل آن شد. نتایجی مانند مرگ فرزندش و شورش پسر دیگرش بر علیه او و ضربه هایی که پس از این گناه خود متحمل شد!!!

شاد و پیروز باشید،

کشیش ورژ باباخانی

Sep/11/2018 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 199 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر