چگونه میتوانیم بگوییم که کتاب مقدس تحریف نشده است؟

اگر اين عقيده معمولى ثابت ميشد، موضوع خيلى بغرنج مى‌گرديد. قبلا بايد معنى واقعى(تغيير) و (تحريف) را بفهميم. آيا مقصود اين است كه عمدا مطالب كتاب‌مقدس را تغييرداده و حذف كرده‌اند؟ آيا مقصود اين است كه ترجمه‌هاى مختلف كتاب‌مقدس با دقت كامل انجام نشده است؟ در ابتدا به سوال اول جواب خواهيم داد. ما بطور قطع و يقين اطمينان داريم كه در مطالب كتاب‌مقدس به هيچ‌وجه تغييرى داده نشده است. بيش از سه هزار سال پيش، خدا توسط حضرت موسى اين كلمات شديد را فرمود (بر كلماتى كه‌ من بشما امر مى‌فرمايم چيزى ميفزائيد‌ و چيزى از آن كم منمائيد تا اوامر يهوه خداى خود را كه بشما امر مى‌فرمايم نگاه داريد).(تثنيه2:4 ) چند قرن بعد از آن حضرت سليمان چنين شهادت داد (تمام كلمات خدا مصفى است) به كلمات او چيزى ميفزا مبادا تو را توبيخ نمايد و تكذيب شوى.(امثال30: 5و6 ) كتاب‌مقدس در آخرين قسمت خود چنين مى‌گويد: زيرا‌ هر كس را كه كلام نبوت اين كتاب را بشنود شهادت ميدهم كه اگرچيزى بر آن بيفزايد خدا بلاياى مكتوب در اين كتاب را بر وى خواهد افزود و هر گاه كسى از كلام اين نبوت چيزي كم كند خدا نصيب او را از درخت حيات و از شهر مقدس و چيز‌هايى كه در اين كتاب نوشته است منقطع خواهد كرد.(مكاشفه 22: 18و19) با چنين اخطار‌‌هاى شديدى كه كتاب‌مقدس ذكر مى‌كند كسانى‌ كه آنرا كلام خدا میدانند هرگز جرات نخواهند كرد كه در آن تغييرى بدهند و هيچ دليلى وجود ندارد كه اين كار را انجام دهند. ازطرف ديگر اگر شخص بى‌ايمانى با سوء نيت تصميم مى‌گرفت كه مطالب كتاب‌مقدس را تحريف كند، چطورمیتوانست به هزاران نسخه‌اى كه در كشور‌هاى مختلف وجود داشت دسترسى پيدا كند؟ حتى اگر يك نسخه تحريف مى‌شد، قضيه فورا آشكار مى‌گرديد. هركسى كه با كتاب‌مقدس كمى آشنايى داشته باشد مى‌داند كه هر ترجمه جديدى كه انجام مى‌شود فورا مورد بررسى و نقد و انتقاد بسيار دقيق قرار مىگيرد در حاليكه در تمام تاريخ سابقه ندارد كه در مورد كتاب ديگرى چنين عملى انجام شده باشد.  معهذا بايد اقرار كرد كه امكان دارد در زمان قديم، كه ازكتابها با زحمت زيادى با دست نسخه‌ بردارى مى‌شد، اشتباهات اتفاقى جزئى مانند غلط هاى املائى پيش آمده باشد، ولى هيچگاه اين اشتباهات نسخه‌ برداران در اصل كتاب‌مقدس تاثيرى نداشته است. در واقع به تمام اشتباهاتى كه در موقع نسخه‌بردارى پيش آمده توجه شده و تمام دانشمندان جهان قبول دارند كه در موقع نسخه‌بردارى چنين اشتباهاتى غيرقابل اجتناب است. اگر مسيحيان بيش از يكى دو نسخه قديمى كتاب‌مقدس را در دست نداشتند جواب اين پرسش مشكل مى‌شد. ولى چون هزاران نسخه قديمى در دست است، با قاطعيت تمام مى‌توان گفت، كه هيچ دليلى در مورد تحريف كتاب‌مقدس وجود ندارد. نسخه‌هائى از عهد جديد كه متعلق به يكهزار و پانصد سال قبل است با عهد جديد كنونى مطابقت دارد. مسيحيان بقدرى در مورد دقت و صحت كتاب‌مقدس اطمينان دارند كه نه تنها نسخه‌هاى قديمى را به دقت مورد بررسی قرارداده‌اند، بلكه شديدترين انتقادات دشمنان كتاب‌مقدس را هم با گشاده‌روئى استقبال كرده‌اند زيرا اطمينان دارند كتابى كه توسط خدا الهام شده خالى از اشتباه است. بايد دانست كه اين روش در هيچ مذهب ديگرى وجود ندارد زيرا در مذاهب ديگر ايمانداران حق ندارند نسبت به كتاب‌ آسمانى خود انتقادى نمايند و به بى‌ايمانان نيز چنين اجازه‌اى داده نمى‌شود. با توجه به مراتب فوق مى‌توان گفت كه صحت و درستى كتاب‌مقدس كاملا ثابت گرديده است. بعلاوه ما ازكسانى كه ادعا مى‌كنند كه كتاب‌مقدس تحريف گرديده اين سوالات را مى‌نماييم: اولا- چه دليل قانع كننده‌اى در دسترس دارند كه ثابت مى‌كند كه كتاب‌مقدس تحريف شده است؟ ثانيا- آيا مى‌توانيد نام يك نفر را ذكركنيد كه كتاب‌مقدسى غير از آنچه اكنون در دست داريم ديده باشد؟ (يعنى كتاب‌مقدسى كه به اصطلاح تحريف شده باشد. ثالثا- آيا مى‌توانيد يكى از قسمتهايى را كه تغييرداده شده نشان دهيد؟ رابعا- آيا مى‌توانيد بگوئيد اين تحريف در چه دوره‌اى از تاريخ انجام شد؟ خامسا- آيا مى‌توانيد دليل و محركى براى آن پيدا كنيد؟ نظر باينكه تا كنون جواب قانع كننده و مستدلى پرسشهاى فوق داده نشده بايد گفت كه موضوع تحريف كتاب‌مقدس فقط تصورى و خيالى است.


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 474 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر