چرا در کشور یونان رستاخیز را ۱ هفته بعد از کشورهای غربی برگزار میکنن؟ و اینکه کلیساهای پروتستان در چه زمانی این عید را برگزار می کنند؟

علت  تفاوت تاریخ برگزاری عید رستاخیز مسیح در کلیسای ارتدوکس چه یونانی و چه روسی و... با کلیساهای کاتولیک و پروتستان در این است که:

بسیاری از کلیساهای ارتدوکس تاریخ روز رستاخیز را با تقویم ژولیان تنظیم و تعیین می کنند که اغلب با تقویم جورجیان که توسط بسیاری از کشورهای غربی مورد استفاده است، تفاوتهایی دارد. به این علت دوران عید رستاخیز ارتدوکسی اغلب بعد از عید رستاخیز غربی می باشد که پس از زمانی برگزار می شود که هر سال با برابری ساعات روز و شب مواجه می شویم.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی 

Apr/03/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 223 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر