با توجه به اینکه مریم باکره به وساطت روح القدس حامله شد، چرا به روح القدس عنوان خدای پدر داده نشد و به خدای پدر این عنوان داده شد؟

عنوان خدای پدر به هیچ عنوان اشاره ای به یک آمیزش انسانی و فیزیکی با مریم ندارد و روح القدس با نزول بر مریم در زمان آبستن شدن مریم در واقع عمل معجزه آسای انسان شدن عیسی مسیح را که از ازل وجود داشته و با پدر و روح القدس در مصاحبت و مشارکت متحد بوده، انجام داد. 

متأسفانه بسیاری از دوستان مسلمان، این برداشت اشتباه را دارند که کتاب مقدس با اشاره به تولد مسیح از مریم باکره، به یک آمیزشی جنسی بین خدا و مریم توجه دارد. در صورتی که به هیچ عنوان چنین نیست و خدا مبرا از چنین تهمتی است. در واقع عیسی مسیح در اثر معجزه ای روحانی از جانب روح خدا، از مریم باکره متولد شد و علت اینکه از باکره متولد شد این است که ایشان می بایست هیچ گناه بشری را که از آدم و حوا به همه نسل بشر از طریق آمیزش مرد و زن منتقل شده بود، به ارث نبرد. عیسی مسیح قدوس و پاک بود و مانند انبیاء سابق گناهی را مرتکب نشد و به این علت شایستگی این را داشت تا نجات دهنده بشر باشد و جریمه گناهان بشر را بر صلیب بپردازد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 323 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر