چرا در ترجمه ترجمه تفسیری در پیدایش 11: 29 نوشته شده که: ابرام‌ با خواهر ناتنی‌ خود سارای‌، و ناحور با برادرزاده‌ خویش‌ مِلکه‌ ازدواج‌ کردند. (مِلکه‌ دختر هاران‌ بود و برادرش‌ یسکا نام‌ داشت‌.) آیا این امر از جانب خدا جایز بود؟

تا قبل از دادن فرمان عدم ازدواج با نزدیکان و قوم و خویش در کتاب لاویان 18: 6-18 ازدواج در میان اقوام رایج بود و پس از دادن این حکم این مسئله در میان قوم اسرائیل ممنوع اعلام شد. مانند خیابانهایی که قبلا" چراغ قرمز نداشتند و مردم از آن مسیر به راحتی عبور می کردند ولی از زمانی که چراغ قرمز قرار داده شد، دیگر عبور از آن جرم محسوب می شود!

در ضمن در آغاز نسل بشر کد ژنتیکی انسانها از خرابیها و آسیبها بدور بود و به منظور گسترش و توسعه نسل بشر بین اقوام نزدیک روابط زناشوئی اجرا می شد ولی با توجه به آسیبهای ژنتیکی که اکنون در نسل بشر پیچیده تر شده، ازدواج با اقوام نزدیک باعث تولدهای غیر عادی و یا حداقل با ریسک بالای تولد غیر عادی شده است و به این علت اکنون این مسئله امری اجتناب ناپذیر است و خدا و کلیسا و قوم خدا آن را امری جایز نمی داند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/22/2017 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 336 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر