اگرایمانداری مرتکب شهوت و گناه بشه آیا نجاتش را از دست می دهد؟ چه کاری باید انجام بده تا خداوند گناه او را ببخشه؟

شهوت را خدا در بشر خلق کرده و به خودی خود امری گناه آلود نیست، اما تسلیم شهوت شدن خارج از محدوده ای که خدا قرار داده یعنی محدوده تعهد ازدواج، زنا نامیده می شود و جزو گناهان محسوب می شود که خدا در باره آن بارها در کلامش به ما هشدار داده است.

اگر شخصی خارج از رابطه ازدواج تسلیم وسوسه شهوت آمیزی شود و مرتکب زنا و گناه جنسی شود و از این عمل گناه آلود خویش قلبا" و صادقانه پشیمان شده باشد و کاملا" به این عمل پشت کند و تغییر جهت دهد و توبه کند (توبه یعنی تغییر مسیر فکر نسبت به یک مسئله) و خود را زیر پوشش خون مسیح بیاورد، و آن را ترک کند، کلام خدا در رساله اول یوحنا 2: 1 و 2 می فرماید: " ای فرزندانم، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی گناهی کرد، شفیعی نزد پدر داریم، یعنی عیسی مسیح پارسا. او خود کفاره گناهان ما است، و نه گناهان ما فقط، بلکه گناهان تمامی جهان نیز."

و در همان رساله فصل اول آیه 9 می فرماید: " اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می سازد."

فراموش نکنیم که هر گاه عیسی مسیح گناهان کسی را بخشید و آمرزید، به او این فرمان را نیز داد که: " برو و دیگر گناه مکن." یعنی به این عمل خود دیگر ادامه نده و ترکش کن.

خدا ما را دعوت به یک زندگی مقدس، در خواست و اراده خود کرده است و داشتن چنین زندگی، ما را وارث برکات و شادیها و لذتهای عالی در حضور خدا در پاکی و تقدس می کند. 

این خدای پر از شادیها و لذتهای پاک و مقدس را پیروی کن.

Sep/27/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 211 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر