همه جاگفته شده که مجازات گناه مرگ است آیااین مرگ به معنی پوچی وحذف است یاچیزی مانندجهنم زیرا درداستان گفته شده که موسی دراواخرعمردرهنگام عبوراز کنارسربازان با سؤال یکی از آنها مواجه شده سنگی را به او پرتاب کرده او را میزند و خدا او را ندا داده که گناه نمودی با این وجود اگرچه موسی می میرد اما حذف نشده درروایتی برمسیح مکشوف می شود. دوم اینکه: داود با آنکه انواع قربانی را می شناخت وانجام داد اما قربانیهای اوازمجازات گناهش نکاست وشمشیردرخاندانش راه یافت و...حال چطورقربانی مسیح می تواند فدیه وبخشش گناهان گردد آیا اینها توجیهات انسان جهت خلاصی خود نیست؟

روایتی که شما از موسی و سنگ زدن به او اشاره کرده اید، احتمالا" روایتی اسلامی است و در کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان وجود ندارد. در باره قربانیهای داوود و توبه او از گناهش، مسلما" قربانی باعث بخشش گناه می شد، اما بخشش گناه به هیچوجه جلودار نتیجه طبیعی گناه نیست و نخواهد بود. حتی ما مسیحیان نیز با اینکه با صلیب و مرگ و قیام مسیح از گناهانمان آزاد شده ایم، اما نتیجه طبیعی گناه را در همین زندگی می بینیم و البته با بخشش گناهان ما از طریق قربانی مسیح در هلاکت ابدی قرار نخواهیم گرفت و حیات ابدی را مسلما" خواهیم داشت و در حضور خدا به سر خواهیم برد.

در باره اینکه مجازات گناه مرگ است: مرگ در کتاب مقدس به معنای جدایی است و وقتی کتاب مقدس به مرگ اشاره می کند به جدایی از انسانها از طریق مرگ طبیعی و به جدایی از خدا از نظر روحانی اشاره دارد که همان جهنم می باشد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Apr/06/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 243 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر