لطفا در مورد پیشدانی خداوند برام توضیح بدید. مگر برای خداوند گذشته حال و آینده وجود دارد؟ برای خدا همه چیز حی و حاضر است. و خداوند در بعد زمان وجود ندارد که از پیش بداند👉 این رو من متوجه نشدم پس اگر اینجوره چطور از اتفاقهای آینده باخبر است و از ابتدای کتاب مقدس تولد مسیح رو اعلام کرده یا در کتاب مکاشفه وقایع آینده رو به یوحنای رسول نشون داده؟

وقتی از پیشدانی خدا یا کلماتی نظیر آن  برای خدا استفاده می کنیم، در واقع با کلماتی انسانی و با درک انسانی و محدودمان می خواهیم طرز عمل خدا را در تاریخ و قوم خود و کلیسایش بیان کنیم. مسلما" خدا در بعد زمان و مکان وجود ندارد و همیشه در همه جا و همه وقت حضور دارد. اینگونه واژها حتی در کتاب مقدس بخاطردرک راحت تر ما انسانها به کار برده شده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی 

Jan/26/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 362 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر